3.0 Luomme kestäviä työympäristöjä

Kiinteistöjen käytön ja ylläpidon merkitys ilmastonmuutoksen hillitsemisessä ja sopeutumisessa muodostaa perustan ISS:n ympäristövastuullisuustyölle. Kiinteistöt aiheuttavat noin kolmanneksen Suomen kasvihuonekaasupäästöistä, joista merkittävä osa syntyy kiinteistön käytön aikana. Palveluratkaisumme ja yli 7 600 ISS:n ammattilaista vaikuttavat päivittäin työympäristöjen vastuullisuuteen. Olemme asettaneet kunnianhimoiset ilmastotavoitteet, joilla tuemme myös asiakkaidemme vastuullisuustyötä.

3.1 Näin rakennamme ympäristövastuullisuutta

Suurena kansainvälisenä organisaationa ymmärrämme vastuumme ja haluamme olla edelläkävijä vastuullisessa liiketoiminnassa.

Ympäristövastuullisuus on yksi strategiamme painopistealueista. Se sisältyy yrityksemme arvoihin ja on olennainen osa päivittäistä palvelutuotantoamme. Palveluillamme ja yhteistyöllä asiakkaidemme kanssa voimme vaikuttaa positiivisesti kiinteistöjen käytönaikaisiin ympäristövaikutuksiin ja rakennusten hiilijalanjälkeen – näin luomme kestäviä työympäristöjä.

Sopeutuminen ilmastonmuutoksen vaikutuksiin, esimerkiksi sään ääri-ilmiöihin, tulee muuttamaan osaltaan kiinteistöjen ylläpitoa tulevina vuosina. Asiakkaamme, henkilöstömme ja muut sidosryhmämme odottavat ISS:ltä suunnannäyttäjän roolia ja vastuun kantamista tässäkin asiassa.

Vuoden 2023 lopussa aloitimme työn EU:n kestävyysraportointidirektiivin mukaisen kaksoisolennaisuusarvioinnin tekemiseksi. Tarkoituksena oli määritellä liiketoiminnallemme olennaiset kestävyysseikat, jotka toimivat vastuullisuustyömme kehittämisen pohjana. Ympäristövastuullisuudessa olennaisimmaksi teemaksi nousi ilmastonmuutoksen hillintä. Lisäksi ilmastonmuutokseen sopeutuminen, energian kulutus sekä kemikaalien ja resurssien käytön vähentäminen arvioitiin olennaisiksi teemoiksi. Sidosryhmähaastatteluissa nousi esille myös konkreettinen ja läpinäkyvä vastuullisuusviestintä.

3.1.1 Kunnianhimoiset tavoitteet viitoittavat ilmastotyötämme

Ilmastonmuutos vaikuttaa jo nyt meihin jokaiseen – se on yksi aikakautemme suurimmista kriiseistä. Suurena kansainvälisenä organisaationa ymmärrämme vastuumme ja haluamme olla edelläkävijä vastuullisessa liiketoiminnassa. Kun asiakkaamme valitsevat meidät kumppanikseen, he saavat täyden tukemme omaan vastuullisuustyöhönsä. Jotta voimme tässä onnistua, olemme asettaneet kunnianhimoiset tavoitteet viitoittamaan ilmastotyötämme.

Olemme sitoutuneet Pariisin ilmastosopimuksen mukaiseen tavoitteeseen hillitä lämpötilan nousu 1,5 celsiusasteeseen, ja tavoitteenamme on Net Zero vuonna 2030 Scope 1:n ja Scope 2:n osalta ja vuonna 2040 koko arvoketjun osalta.

Vuonna 2022 antamamme sitoumukset vievät meitä kohti tavoitteitamme:

  • ravintolapalveluiden CO2 –päästöjen vähentäminen – 25 prosenttia vuoteen 2030 mennessä
  • ruokahävikin puolittaminen vuoteen 2027 mennessä
  • autokannan sähköistäminen vuoteen 2030 mennessä

Vuonna 2023 Science Based Target Initiative hyväksyi tieteeseen pohjautuvat ilmastotavoitteemme ja vahvisti lähitulevaisuuden päästötavoitteemme. Kunnianhimoiset ja tarkentuneet lyhyen, keskipitkän ja pitkän aikavälin tavoitteet muutetaan konkretiaksi vuoden 2024 aikana työstettävällä hiilitiekartalla.
Lisäksi YK:n Global Compact -aloite ja kestävän kehityksen tavoitteet ohjaavat vastuullisuustyötämme. Ympäristövastuullisuudessa erityisesti Ilmastoteot (SDG 13) ja Vastuullinen kuluttaminen (SDG 12) ovat niitä tavoitteita, joihin me liiketoiminnallamme pystymme merkittävästi vaikuttamaan.

3.1.2 Näin onnistumme – toiminnan arviointi ja raportointi

Koko organisaation sitoutuminen on yksi edellytys tavoitteisiin pääsemiselle.

Olemme laskeneet vuodesta 2019 alkaen palveluidemme hiilijalanjälkeä. Vuoden 2023 päästöt on laskettu entistä kattavammin: nyt laskenta sisältää palveluihimme kohdistuvien päästöjen lisäksi myös epäsuorien hankintojemme päästöt. Science-based targets -aloite (SBTi) otti vuonna 2023 käyttöön uuden FLAG-ohjeistuksen (Forest, Land, and Agriculture), joka edellyttää maa- ja metsätalouden päästöjen huomioimisen. Vuoden 2023 päästölaskennassa maankäytön ilmastovaikutukset on sisällytetty osaksi ISS:n ravintolapalveluiden päästöjä. Muutoksella on merkittävä vaikutus koko hiilijalanjälkeemme. Hiilijalanjälkilaskenta perustuu GHG Protocol Corporate Accounting and Reporting Standardiin. Käytössämme oleva työkalu mahdollistaa kattavan tiedon raportoinnin, analysoinnin ja seurannan.

Vuonna 2023 aloitimme päästöjen seurantaa ja raportointia tukevan projektin tiedonkeruun, -analysoinnin ja -automatisoinnin kehittämiseksi. Projekti tulee jatkumaan vuoden 2024 ajan. Varmistamalla raportoitavan tiedon laadun ja luotettavuuden pystymme kehittämään tiedolla johtamista, jota tarvitsemme tavoitteiden ja hiilitiekartassa määriteltyjen toimenpiteiden saavuttamiseksi. Tämä tulee olemaan yksi vuoden 2024 tärkeimmistä kehittämishankkeistamme. Systemaattinen toimenpiteiden ja tulosten seuranta ja raportointi sekä koko organisaation sitoutuminen ovat edellytyksiä tavoitteisiin pääsemiselle.

Myös asiakkaat ja muut ulkoiset toimijat arvioivat toimintaamme säännöllisesti. Vuoden 2023 EcoVadis-arvioinnissa saimme tammikuussa 2024 jälleen kultaluokituksen ja hiilineutraaliustyötä mittaavasta Carbon-arvioinnista korkeimman Leader-tason. Helmikuussa 2023 Kiwa Inspecta arvioi ISS Palveluiden toimintaa HSEQ-vaatimusten mukaisesti. Arvioinnissa sijoituimme oman toimialamme ykköseksi, ja ympäristöosuuden arvioinnista saavutimme korkeimman arviointiluokan. ISS Palveluiden ympäristöjärjestelmä on sertifioitu ISO 14001:2015 -standardin mukaisesti, ja sitä auditoidaan säännöllisesti ulkoisen auditoijan toimesta.

ISS-konsernin EU:n taksonomiaa koskeva ilmoitus tilikaudella 2023 kattaa ensimmäistä kertaa kaikki kuusi ympäristötavoitetta. CDP-ilmastoarvioinnista ISS-konsernilla on tulos B-. TCFD:n (Task force for Climate-related Financial Disclosure) mukaiset ilmastoriskit ja -mahdollisuudet on arvioitu ensimmäistä kertaa vuonna 2021 ja sen jälkeen vuosittain. Muita ISS-konsernin voimassa olevia luokituksia ovat MSCI ESG Rating (tulos AA), Morningstar Sustainalytics (tulos 14,1) sekä S&P Dow Jones Sustainability Indices (tulos 46).

Arvioinneissa saamamme erinomaiset tulokset kertovat jatkuvasta työstä ja toiminnan parantamisesta, jota yrityksenä teemme kehittääksemme oman toimintamme vastuullisuutta sekä auttaaksemme asiakkaitamme ympäristövastuullisuuden edelläkävijöiksi.

Lue näistä lisää ISS-konsernin vastuullisuusraportista.

3.1.3 Vastuullisuustyötä yhdessä asiakkaidemme kanssa

Laadimme asiakkaidemme kanssa vastuullisuusohjelmia, joissa määritellään yhteiset tavoitteet ja toimenpiteet vastuullisuuden kehittämiseksi.

Rakennettu ympäristö on merkittävä hiilidioksidipäästöjen aiheuttaja, jolla on tärkeä rooli myös ilmastonmuutoksen hillitsemisessä. Me kiinteistöalan ammattilaiset olemme läsnä tuhansissa kiinteistöissä, joissa tuotamme räätälöityjä palvelukokonaisuuksia ja näin vaikutamme hiilijalanjäljen pienentämiseen ja ilmastonmuutokseen sopeutumiseen. Ilmastonmuutoksen aiheuttama lämpötilan nousu ja sään ääri-ilmiöihin varautuminen muuttavat osaltaan kiinteistöjen ylläpitoa tulevina vuosina. Palveluillamme voimme toteuttaa sopeutumistoimenpiteitä, joilla varmistetaan kiinteistöjen kyky kohdata ilmastonmuutoksen seuraukset. Edelläkävijänä haluamme jatkuvasti haastaa toimialaamme, itseämme ja asiakkaitamme löytämään uusia ratkaisuja liiketoimintamme vastuullisuuden parantamiseksi.

Vastuulliset palveluratkaisumme vähentävät omia päästöjämme, mutta niillä on myös suoria ja epäsuoria vaikutuksia asiakkaidemme päästöihin. Energianhallintapalvelut sekä esimerkiksi ravintola- ja siivouspalveluiden energia- ja resurssitehokkaat laitteet vähentävät asiakkaidemme Scope 2 -päästöjä. Lisäksi päästöjen vähentämistoimenpiteet vaikuttavat asiakkaidemme arvoketjun päästöihin eli Scope 3 -päästöihin. Ammattitaitoisesti toteuttamamme palveluratkaisut vaikuttavat lisäksi positiivisesti rakennusten elinkaareen, sisäilman laatuun ja kiinteistövarallisuuden ylläpitoon.

Olemme laskeneet palveluistamme aiheutuvaa hiilijalanjälkeä useille asiakkaillemme osaksi heidän Scope 3 -päästöraportointiaan. Yhä useammin laadimme yhteistyössä asiakkaidemme kanssa vastuullisuusohjelmia, joissa määritellään yhteiset tavoitteet ja toimenpiteet vastuullisuuden kehittämiseksi.

3.1.4 Lähes 8 000 ISS:läistä muuttavat sanat teoiksi

Ympäristövastuullisuus on jokaisen ISS:läisen vastuulla. Se muodostuu arjen teoista, joita toteutamme vuoden jokaisena päivänä, osana jokaisen omaa työroolia. Meitä ISS:n ammattilaisia on Suomessa yli 7 600, ja toimimme yhteisillä työpaikoilla asiakkaidemme kanssa.

Ympäristövastuullisuus on kiinteä osa palveluitamme, ohjeistuksiamme ja henkilöstön osaamisen kehittämistä. Vuoden 2023 aikana jatkoimme vastuullisuusohjelman mukaisia toimenpiteitä osana Championing sustainable workplaces -teemaa. Koulutamme henkilöstöämme ympäristövastuullisuuteen osana muita koulutuksia sekä erillisillä ympäristökoulutuksilla. Liiketoiminnallemme olennaisia kestävyysteemoja, kuten ilmastotekoja, kiertotalouden ratkaisuja ja resurssitehokkuutta käsitellään koulutuksissa jokaisen oman roolin näkökulmasta.

Tavoitteenamme on lisätä konkreettisia tekoja sekä tietoisuutta mahdollisuuksistamme vaikuttaa ilmastonmuutoksen hillintään ja sopeutumiseen, kiertotalouteen, resurssitehokkuuteen sekä luonnon monimuotoisuuteen.

Järjestimme kolme ajankohtaista ympäristöwebinaaria vuonna 2023. Teemoina oli muovinkäytön vähentäminen, hävikin hallinta sekä työkalut asiakaskohteen ympäristövastuullisuuden kehittämiseksi. Lisäksi järjestimme vastuullisuuskampanjoita ja -teemapäiviä: Kestävän kehityksen viikolla ja Maailman ympäristöpäivänä keskityimme keinoihin ylläpitää luonnon monimuotoisuutta palveluidemme avulla. Syyskuussa osallistuimme World Cleanup Day -tapahtumaan keräämällä lähiluonnosta roskia sekä vietimme energiansäästöviikkoa viestimällä palvelukohtaisista energiaa säästävistä toimenpiteistä. Lisäksi olemme järjestäneet useissa asiakaskohteissa vastuullisuusaiheisia kampanjoita yhdessä asiakkaidemme kanssa.

Henkilöstöllämme on käytössä useita työkaluja ympäristövastuullisuuden kehittämiseksi omassa asiakaskohteessa. Ympäristövastuullisuuden ideakatalogit esimerkiksi energiansäästöön ja hävikin hallintaan toimivat inspiraationa henkilöstöllemme. Vuonna 2023 henkilöstömme teki yhteensä 631 ympäristöhavaintoa. Niistä johdetut toimenpiteet ovat konkreettisia toiminnan kehittämisen keinoja. Käytössämme olevalla Sustainability-työkalulla kohteen esihenkilö pystyy tekemään nykytila-arvioinnin. Yhä useammin lopputuloksena on asiakaskohtainen vastuullisuusohjelma, joka tukee myös asiakkaan omaa vastuullisuustyötä.

Vuodesta 2021 lähtien olemme huomioineet henkilöstöämme arjen ympäristövastuullisuudesta istuttamalla puita. Vuonna 2023 ympäristöteot liittyivät muun muassa kiertotalouden parantamiseen, muovin käytön vähentämiseen ja tietoisuuden kehittämiseen. Istutimme puita metsäpaloalueille, ja vuoden 2023 lopussa ISS Metsässä kasvoi jo yhteensä 8115 puuta.


3.2 Ilmastotekomme

Net Zero -tavoitteen saavuttamiseksi kiihdytämme toimiamme tiiviissä yhteistyössä sekä toimittajiemme että asiakkaidemme kanssa.

ISS:n ammattilaisilla on tärkeä rooli muutoksessa kohti vähähiilistä yhteiskuntaa, kun palveluratkaisuillamme vähennämme asiakkaidemme kiinteistöjen hiilijalanjälkeä. Myös oman hiilijalanjälkemme pienentäminen vaatii jatkuvia toimenpiteitä. Kaksoisolennaisuusarvioinnissa ilmastonmuutoksen hillintä nousi olennaisimmaksi ympäristövastuullisuuden teemaksi. Mahdollisuuksiksi tunnistettiin asiakkaiden tukeminen energiatehokkuudessa, päästöjen vähentämisessä ja ilmastonmuutokseen sopeutumisessa.

ISS-konserni on sitoutunut Net Zero -tavoitteeseen koko arvoketjun osalta vuoteen 2040 mennessä. Pitkäjänteisestä työstä tavoitteen saavuttamiseksi kertoo esimerkiksi se, että otimme jo vuonna 2018 käyttöön kemikaalivapaan siivouksen ja olemme laskeneet palveluidemme hiilijalanjälkeä koko arvoketjun osalta vuodesta 2019 alkaen. Net Zero -tavoitteen saavuttamiseksi kiihdytämme toimiamme tiiviissä yhteistyössä sekä toimittajiemme että asiakkaidemme kanssa.

3.2.1 Kohti sähköistä tuotantoautokantaa

Scope 1 -päästömme syntyvät asiakaskohteisiin tapahtuvasta liikkumisesta sekä työkoneiden käytöstä kiinteistön ylläpitopalveluissa. ISS:n käyttämät autot ovat leasing-autoja. Vähentääksemme liikkumisesta aiheutuvia päästöjä olemme aloittaneet siirtymän kohti sähköistä tuotantoautokantaa, jotta saavutamme asettamamme Net Zero -tavoitteen vuoteen 2030 mennessä. Vuonna 2023 sähköautoilla ajetut kilometrit kasvoivat 54 prosenttia verrattuna edelliseen vuoteen. Liikkumisesta aiheutuvat päästömme vähenivät 11 prosenttia vuodesta 2022. Tällä hetkellä suurin haaste palvelutuotannossa käytettävien sähköautojen laajamittaiselle käytölle liittyy latausverkostoon. Vuonna 2023 aloitimme hankkeen useiden latauspisteiden asentamiseksi toimitilojemme yhteyteen yhteistyössä vuokranantajiemme kanssa. Asennustöitä ja latauspisteiden käyttöönottoa jatketaan vuoden 2024 aikana.

Kiinteistön ylläpitopalveluissa ensisijaisia toimenpiteitämme työkoneista ja liikkumisesta aiheutuvien CO2-päästöjen vähentämiseksi ovat sähköautojen käyttöönotto sekä muiden vaihtoehtoisten käyttövoimien hyödyntäminen, koneiden käytön ja reittien optimointi sekä henkilöstön kouluttaminen taloudelliseen ajotapaan. Toimintamallimme mukaisesti pyrimme aina ensisijaisesti vastaamaan kiinteistön ylläpidon toimenpidetarpeisiin kohteeseen kiinnitetyllä ylläpitohenkilöstöllämme. Henkilöstön moniosaamista on lisätty toimialakohtaisten erikoisosaajien liikkumisen CO2-päästöjen vähentämiseksi. Lue lisää Koulutuksen ja osaamisen kehittämisen luvusta.

Vuosien 2022-2023 aikana uudistimme merkittävästi työkonekantaamme, mikä on vähentänyt koneiden päästöjä 11 prosenttia. Lisäsi valitsemme käytettävät laitteet ja työkoneet huomioiden niiden monikäyttöisyyden sekä elinkaaren aikaiset ympäristövaikutukset. Uusien pienkoneiden hankinnan yhteydessä olemme siirtyneet käyttämään sähkökäyttöisiä pienkoneita vähentääksemme pienkoneiden käytöstä aiheutuneita CO2-päästöjä.

3.2.2  Joustava työskentelytapa vähentää tilantarvetta

Hybridityön seurauksena oma tilatarpeemme on vähentynyt. Vuonna 2023 päivitimme toimitilastrategiamme vastaamaan muuttuneita työskentelytapoja ja tukemaan ilmastotavoitteitamme. Jatkoimme energiatehokkuutta edistäviä ja päästöjä vähentäviä toimenpiteitä toteuttamalla useita tilatehokkuusprojekteja ja parantamalla tilojen monikäyttöisyyttä. Seurantaa olemme kehittäneet muun muassa lisäämällä IoT-teknologiaa. Vuonna 2023 toteutimme suuryritysten energiakatselmoinnin, jonka tuloksia hyödynnämme ja toimenpide-ehdotuksia toteutamme myös vuonna 2024.

Omistamme ainoastaan yhden kiinteistön, ja muissa toimipisteissämme olemme vuokralaisina. Pääkonttorimme sijaitsee LEED Platina -luokituksen saaneessa business parkissa, jossa kestävät valinnat näkyvät energiatehokkaina ratkaisuina, kuten tarpeen mukaan säätyvänä valaistuksena ja ilmanvaihtona, sähköautojen latauspisteinä sekä vähäpäästöisinä materiaaleina.

Vuonna 2023 hankimme alkuperätakuumerkittyä 100-prosenttisesti hiilidioksidivapaata energiaa 593,3 MWh, vastaa ISS:n omien sähkösopimuksien energiankulutusta vuonna 2023. Lisäksi hankimme EECS:n (European Energy Certificate System) alaisia RES-GO-sähkön (Renewable Energy Sources – Guarantee of Origin) alkuperätakuita 100-prosenttisesti uusiutuvalle sähkölle 1 593 MWh, joka vastaa ISS:n sähkösopimuksien ulkopuolelle jäävän käytetyn sähkön määrää. Raportoimme sähkönkulutusta sekä ostamamme että käyttämämme sähkön ja kaukolämmön osalta. Vuonna 2023 olemme kehittäneet edelleen sähkön ja kaukolämmön seurantaa yhdessä vuokranantajiemme kanssa.

ISS:n oma energian kulutus, energiaintensiteetti ja vedenkulutus

202120222023
Sähkön kulutus, MWh1 512 *)3 3512 432
Sähkön ominaiskulutus, KWh/brm2548057
Lämmön ominaiskulutus, KWh/brm2162128133
Energian ominaiskulutus, KWh/brm2216208190
Veden ominaiskulutus, dm3/brm2 **)292360430 ***)
Laskenta perustuu mitatun tiedon pohjalta laskettuun kokonaiskulutukseen, pois lukien **) merkatut luvut.
*) Laskentarajaus suppeampi kuin vuosina 2022-2023.
**) Laskenta perustuu mitattuihin kulutustietoihin.
***) Mitatun tiedon määrä merkittävästi suurempi kuin vuosina 2021-2022.

3.2.3 Ilmastoteot palveluissamme

Merkittävä osa päästöistämme, noin 97 prosenttia, syntyy arvoketjussamme. Ostetut tuotteet ja palvelut muodostavat isoimman päästökokonaisuutemme.

Palveluistamme ravintolapalveluilla on suurin päästöintensiteetti, mikä johtuu käyttämiemme raaka-aineiden maankäytön ilmastovaikutuksesta. Science-based targets -aloite (SBTi) otti vuonna 2023 käyttöön uuden FLAG-ohjeistuksen (Forest, Land, and Agriculture), joka edellyttää yrityksiä ottamaan huomioon maa- ja metsätalouden päästöt. Vuoden 2023 päästölaskennassa maankäytön ilmastovaikutukset on sisällytetty osaksi ISS:n ravintolapalveluiden päästöjä. Muutoksella on merkittävä vaikutus koko hiilijalanjälkeemme verrattuna aiempiin vuosiin. Hiilitiekarttamme tärkeimmät kehittämisen alueet tulevat kohdistumaan merkittävimpiin päästökokonaisuuksiimme.

Suorat ja epäsuorat kasvihuonekaasupäästöt

202120222023
Scope 1: Tuotantoautot ja työkoneet (t CO2-ekv.)3 6343 2282 906
Scope 2:
Ostettu sähkö (markkinalähtöinen menetelmä), kaukolämpö (t CO2-ekv.) *)
529 529293
Scope 3:
Arvoketjun päästöt (t CO2-ekv.)
22 689 26 270 106 468 **)
Päästöintensiteetti
Liikevaihtoon suhteutettuna (t CO2-ekv./milj. €)
9,88,57,2
*) Laskennassa on huomioitu ISS:n ostama uusiutuva energia. Kaukolämmön osalta laskennassa on käytetty paikallisten energiayhtiöiden ilmoittamia kaukolämmön päästökertoimia.
**) Merkittävä muutos laskentarajauksessa. Luku kattaa koko arvoketjun päästöt.

Tavoitteenamme on lisätä kasvipohjaisten tuotteiden käyttöä 30 prosenttia vuoteen 2025 mennessä.

Reseptiikalla kohti vähähiilisyyttä

Palveluistamme isoimmat päästöt aiheutuvat ravintolapalveluista. Vuonna 2023 liityimme osaksi World Resource Instituten (WRI) Cool Food -ohjelmaa, ja tavoitteenamme on vähentää ravintolapalveluiden päästöjä 25 prosenttia vuoteen 2030 mennessä. Ravintolapalveluille on laadittu oma vastuullisuusohjelma, jonka mukaisesti olemme edenneet vuonna 2023. Korvaamalla lihatuotteita kasvikunnan proteiineilla vaikutamme merkittävästi ruoan alkutuotannon ympäristövaikutuksiin. Ravintoloissamme on jo pitkään ollut tarjolla maukas kasvisruokavaihtoehto päivittäin, ja lisäksi huomioimme ruokalistasuunnittelussa sesonkituotteet. Tavoitteenamme on lisätä kasvipohjaisten tuotteiden käyttöä 30 prosenttia vuoteen 2025 mennessä. Tähän päästäksemme kehitämme jatkuvasti kasvisruokareseptiikkaamme. Lisäksi aloitimme vuonna 2023 systemaattisen hybridireseptien käyttöönoton; resepteissä osa eläinperäisistä proteiineista on korvattu kasvipohjaisilla. Kasvisruoan menekkiä pyrimme kasvattamaan myös siten, että se löytyy ravintoloidemme lounaslinjastoissa ensimmäisenä pääruokavaihtoehtona.

Vuonna 2023 ravintolapalveluidemme CO2-päästöt vähenivät 17 prosenttia suhteessa ostettuihin kiloihin vuoteen 2022 verrattuna, kun maankäytön ilmastovaikutus on huomioitu molempien vuosien laskennassa. Ravintolapalveluissa maankäytön ilmastovaikutus muodostuu isoimmaksi päästökokonaisuudeksi. Vuodesta 2021 alkaen lounasasiakkaamme ovat halutessaan voineet huomioida ilmastovaikutukset lounasta valitessaan. Olemme ottaneet käyttöön useita hankintastandardeja, joilla varmistamme vastuulliset raaka-ainehankinnat. Käyttämämme liha- ja maitotuotteet, kananmunat sekä vilja- ja leipomotuotteet ovat 100-prosenttisesti kotimaisia.

Siivouspalveluissa ylläpitoaineiden käyttö väheni 41 prosenttia verrattuna vuoteen 2022.

Kemikaalien käytön minimoinnilla päästöt pienemmiksi

Ammattitaitoisesti suunnitellulla ja mitoitetulla siivouspalvelulla vaikutamme positiivisesti kiinteistön pintamateriaalin elinkaareen ja siten päästöjen vähentämiseen. Kemikaalivapaalla ylläpitosiivouksella olemme jo useamman vuoden ajan muokanneet perinteisiä siivouksen toimintatapoja ja vähentäneet päästöjä kemikaalien ja muovin kulutuksen pienentyessä. Myös kemikaalivapaata ylläpitosiivousta tukevat 100-prosenttisesti kasvipohjaiset puhdistusaineet vähentävät syntyviä päästöjä.

Kemikaalivapaa siivousmenetelmä on vähentänyt merkittävästi puhdistusaineiden käyttöä siivouspalveluissa. Vuonna 2023 ylläpitoaineiden käyttö väheni 41 prosenttia verrattuna edelliseen vuoteen. Siivouskoneissa olemme siirtyneet entistä enemmän kestäviin ja energiaa säästäviin litiumioniakkuja hyödyntäviin malleihin yhdistelmäkoneiden, imureiden, pienten pesureiden sekä lattianhoitokoneiden osalta. Litiumioniakut takaavat pitkän käyttöajan energiaa säästävällä eco-toiminnolla ja vähentävät akkujen uusimistarvetta.

Kylmäaineet, joita käytämme asiakkaidemme jäähdytys- ja ilmastointijärjestelmissä, ovat voimakkaita kasvihuonekaasuja ilmakehään päästessään. Vähennämme kylmäaineista aiheutuvia päästöjä toimittamalla käytöstä poistuneet kylmäaineet regeneroitavaksi sekä käyttämällä regeneroituja kylmäaineita uuden kylmäaineen sijaan. Näin olemme vähentäneet vuosien 2017-2023 aikana päästöjä 60,8 tCO2e.

Ylläpitosiivousaineiden kulutus

Siivousaineiden kulutus (litraa/siivooja)

201820192020202120222023
8,56,45,75,25,13,1

Kiinteistön energiatehokkuuden ja sisäilmaolosuhteiden optimointi edellyttää ennakoivaa työtä ja jatkuvaa olosuhteiden hallintaa sekä reagoimista havaittuihin poikkeamiin.

Energiapalvelumme auttavat asiakkaita saavuttamaan omat energiansäästötavoitteensa

Energianhallintapalvelumme kulmakiven muodostaa aina kiinteistön olosuhteiden hallinta. Ottamalla kokonaisvaltaisen vastuun asiakkaan kiinteistön toimivuudesta, viihtyisyydestä ja energiatehokkuudesta vaikutamme myös kiinteistön hiilijalanjäljen pienentämiseen. Kiinteistön omistajalle hyödyt näkyvät energiakustannusten ja kiinteistön korjausvelan pienenemisenä sekä arvon säilymisenä. Kiinteistön käyttäjille palvelu konkretisoituu esimerkiksi miellyttävinä lämpö-, valaistus- ja sisäilmaolosuhteina. Kaksoisolennaisuusarvioinnissamme energianhallintapalvelut nousivat olennaiseksi kestävyysseikaksi.

Kiinteistön energiatehokkuuden ja sisäilmaolosuhteiden optimointi edellyttää ennakoivaa työtä ja jatkuvaa olosuhteiden hallintaa sekä reagoimista havaittuihin poikkeamiin. Ratkaisumme perustuu asiakkaan prosessien ja taloteknisten laitteistojen kokonaisvaltaiseen hallintaan tiedolla johtamisen ja jatkuvan parantamisen keinoin. Palvelu muodostuu kiinteistönhoitajan päivittäisestä työstä asiakaskohteessa, ISS RECin (Remote Engineering Centre, aiemmin ISS HUB) 24/7-etävalvonnasta sekä taloteknisten erikoisosaajien toteuttamasta kiinteistön ylläpitotyöstä. Ammattilaistemme suorittamilla toimenpiteillä voimme saavuttaa asiakaskohteissamme tyypillisesti noin kolmen prosentin energiansäästön talotekniikkaa optimoimalla ja 15–20 prosentin säästöt investoinneilla. Vuonna 2023 ISS RECissä oli kiinni noin 2 500 rakennusta sekä yksittäisiä laitteita lähes 39 000 kappaletta. ISS RECissä työskentelevät ammattilaiset tekivät vuonna 2023 lähes 7 000 havaintoa ja kehitysehdotusta liittyen kiinteistöjen taloteknisiin järjestelmiin ja laitteisiin. Lisäksi energiamanagerimme toteuttivat asiakkaille useita suuryrityksen energiakatselmointeja ja autoimme asiakkaitamme luopumaan loisteputkien käytöstä Euroopan unionin haitallisten aineiden käyttöä sähkö- ja elektroniikkalaitteissa säätelevän direktiivin mukaisesti.


3.3 Kiertotalous ja resurssitehokkuus

Noudatamme kaikessa toiminnassamme jätehierarkiaa eli lainsäädännön mukaista jätteiden etusijajärjestystä.

Kiertotalous ja materiaalitehokkuus tarjoavat keinoja löytää ratkaisuja luonnonvarojen liikakulutukseen, luontokadon hillintään ja päästöjen vähentämiseen. Palvelutuotannossa suosimme aina mahdollisuuksien mukaan uusiutuvista raaka-aineista valmistettuja, kestäviä ja monikäyttöisiä tuotteita materiaalitehokkuuden ja kiertotalouden varmistamiseksi sekä minimoimme palvelusta syntyvän jätteen määrää.

Huolehdimme asiakkaidemme kiinteistöistä pitämällä kohteet käyttö- ja toimintakunnossa. Kaksoisolennaisuusarvioinnissa tunnistimme, että meillä on merkittävä rooli kiinteistöjen kiertotalouden ja materiaalitehokkuuden parantamisessa, sillä kiinteistöjen ylläpidon ja hoidon suunnittelulla sekä palveluillamme vaikutamme kiinteistöjen ja niissä käytettyjen materiaalien elinkaareen. Aktiivisella toimittajayhteistyöllä pyrimme löytämään keinoja lisätä kiertotalousratkaisujen käyttöönottoa palveluissamme.

Noudatamme kaikessa toiminnassamme jätehierarkiaa eli lainsäädännön mukaista jätteiden etusijajärjestystä. Ensisijaisena tavoitteena on vähentää syntyvän jätteen määrää, minkä lisäksi pyrimme jatkuvasti parantamaan materiaalitehokkuutta ja varmistamaan jätteiden käsittelyn materiaalina uusien tuotteiden raaka-aineiksi. Tavoitteenamme on 65 prosentin kierrätysaste omissa toimipisteissämme.

Vuonna 2023 päätoimipisteemme tuottivat yhteensä 42,9 tonnia jätteitä, joista materiaalikierrätykseen toimitettiin 41 prosenttia. Jätteistä 48 prosenttia hyödynnettiin energiantuotannossa ja 11 prosenttia oli vaarallisia jätteitä, kuten sähkö- ja elektroniikkaromua. Päätoimipisteessämme Ultimes Business Gardenissa muovinkeräys on otettu käyttöön jo vuonna 2018.

Jätemäärät jätejakeittain (tonnia)

202120222023
Tietosuojapaperi2,93,04,2
Keräyspaperi3,72,82,5
Keräyspahvi ja -kartonki5,66,06,4
Biojäte2,82,52,7
Lasi1,11,10,8
Metalli0,90,90,5
Kuormalavat0,40,40,2
Energiajäte3,46,35,6
Poltettava sekajäte13,713,415,1
SE-romu1,10,53,2
Muut vaaralliset jätteet0,010,11,5
Muovi0,10,40,4
YHTEENSÄ35,737,542,9

Jätteiden loppusijoitus (%)

202120222023
Materiaalikierrätys504641
Energiahyödyntäminen485348
Vaaralliset jätteet0111
Kaatopaikkasijoitus000
Jätemäärien ja hyötykäyttöasteen raportoiduissa luvuissa on mukana jätemäärien osalta kymmenen ISS:n päätoimipisteen jätemäärät ja hyötykäyttöasteet, jotka perustuvat jätehuoltoyritysten jäteraportteihin. Suurin osa jätehuollostamme on vuokranantajan vastuulla. Lisäksi käytössämme on useita pieniä varasto- ja varikkotiloja.

3.3.1 Kiertotalous ja materiaalitehokkuus palveluissamme

Ympäristövastuullisessa kiinteistön ylläpidossa korostuu teknisten laitteiden elinkaaren optimointi, jolla pystytään pidentämään laitteiden käyttöikää. Käyttöikää voidaan pidentää ennakoivilla huoltotöillä, määräaikaishuoltojen suorittamisella ajallaan sekä aine- ja tarvikevalinnoilla. Käyttämämme kylmäaineet kiertävät yhä enenevässä määrin kierrätyksen eli regeneroinnin kautta takaisin käyttöön. Käyttämämme lämmönsiirtonesteet ovat ympäristölle turvallisia, ja viemärinavauksessa käytämme kemikaalien sijasta mekaanisia puhdistusmenetelmiä. Kemikaalien käyttöä minimoimme torjunta-aineettomilla menetelmillä, joita käytämme muun muassa vieraslajien torjunnassa ja rikkakasvien hävityksessä. Omaan käyttöön olemme rakentaneet lisäksi ISS Myyntipörssin työvälineiden ja -koneiden käyttöiän pidentämiseksi.

Resurssitehokas siivouspalvelumme perustuu kemikaalien käytön minimointiin, kestäviin hankintoihin, muovin käytön vähentämiseen sekä kiertotalouteen. Kemikaalivapaalla ylläpitosiivouksella olemme vähentäneet merkittävästi sekä kemikaalien käyttöä että muovin kulutusta, ja kemikaalivapaasiivous nousikin kaksoisolennaisuusarvioinnissamme olennaiseksi aiheeksi mahdollisuuden näkökulmasta. Kemikaalivapaata siivousta tuemme tarvittaessa 100-prosenttisesti kasvipohjaisilla, elintarviketeollisuuden sivutuotteista valmistetuilla puhdistusaineilla silloin, kun puhdistusaineiden käyttö on välttämätöntä. Muovin kulutusta vähennämme minimoimalla jäte- ja roskapussien määrää sekä kertakäyttökäsineiden kulutusta. Keskitetyt jätepisteet, kestosäkin käyttö ja kestokäsineiden käyttäminen ovat arjen tekoja, jotka auttavat saavuttamaan tavoitteemme.

Tutustu tarkemmin ISS:n tarjoamaan kemikaalivapaaseen siivouspalveluun.

Kestävät siivoushankinnat ovat olennainen osa asiakkaalle tuottamaamme siivouspalvelua. Suosimme ympäristömerkittyjä tai kierrätetyistä raaka-aineista valmistettuja tuotteita, jotka voidaan kierrättää edelleen materiaalina. Käytämme siivousvaunuissa kestosäkkejä, olemme lisänneet kierrätysmuovista valmistettujen tuotteiden osuutta, ja käytössämme on esimerkiksi kierrätysmateriaalista tehtyjä lattiamoppeja, pyyhkeitä, harjoja, laatikoita sekä kierrätetyistä PET-pulloista valmistettuja twister-laikkoja, joiden kanssa ei tarvita puhdistusaineita. Pienten imuriemme valikoimaan olemme ottaneet tuotteen, jonka rungon materiaalista noin 60 prosenttia on valmistettu kierrätysmuovista. Myös siivousvaunujemme osien valmistuksessa on käytetty aiempaa enemmän kierrätettyjä raaka-aineita. Otimme osaksi valikoimaamme biomuovista valmistettuja pusseja ja säkkejä, joita voi käyttää biojätteen keräysastioiden lisäksi kaikissa roska-astioissa vähentämään muovin kulutusta. Yhteistyössä toimittajiemme kanssa pyrimme jatkuvasti löytämään valikoimaamme uusia tuotteita, joiden valmistamisessa on käytetty kierrätysraaka-aineita. Lisäksi vuonna 2023 olimme mukana suunnittelemassa ja pilotoimassa uutta siivousvaunua, joka tukee entistä paremmin jätelaissa asetettua jätteiden erilliskeräämisen määrävelvoitetta sekä asiakkaiden kierrätystavoitteita.

Etsimme jatkuvasti asiakkaidemme kanssa ratkaisuja jätteiden määrän vähentämiseksi ja uudelleen käytettävien materiaalien kierrättämiseksi.

Ravintolapalveluissa tavoitteenamme on luoda kestävää ruokakulttuuria. Tässä onnistuaksemme kehitämme jatkuvasti reseptiikkaa, käytämme vastuullisesti tuotettuja raaka-aineita ja minimoimme ruokahävikin syntyä. Tavoitteenamme on puolittaa hävikki vuoteen 2027 mennessä, ja ruokahävikin minimointi onkin osa jokapäiväistä toimintaa ravintoloissamme. Vuonna 2023 vähensimme valmistus-, tarjoilu- ja lautashävikkiä 16 prosenttia vuoteen 2022 verrattuna. Saimme valmiiksi uuden hävikkikoulutuksen henkilöstöllemme sekä konkreettisen ideakatalogin hävikin hallintaan. Molempien työkalujen jalkauttamista jatketaan vuonna 2024. Lisäksi ravintoloiden suositulla hävikkiruoan myynnillä vähennämme syntynyttä hävikkiä päivän päätteeksi. Hyödynnämme siivouspalveluiden osaamista ja menetelmiä myös ravintolatilojen vastuullisessa siivouksessa, ja käytössämme on kemikaalivapaa siivousmenetelmä sekä kasvipohjaiset puhdistusaineet.

3.3.2 Kiertotalouspalvelumme auttavat asiakkaita saavuttamaan tavoitteensa

Osana kokonaispalveluratkaisuamme tarjoamme asiakkaillemme ympäristö- ja jätehuoltopalveluja. Palveluratkaisullamme vaikutamme positiivisesti asiakkaidemme kierrätys- ja kiertotalousratkaisuihin. Palvelumme perustan muodostavat aina asiakkaan omat tavoitteet, lainsäädäntö ja jätehierarkia.

Etsimme jatkuvasti yhdessä asiakkaidemme kanssa ratkaisuja jätteiden määrän vähentämiseksi ja uudelleen käytettävien materiaalien kierrättämiseksi: vuonna 2023 jatkoimme yhteistyötä vuonna 2022 voimaan tulleen jätelain tavoitteiden saavuttamiseksi. Henkilöstömme havainnot ja toimenpide-ehdotukset konkretisoituvat yhteisiksi toimenpidesuunnitelmiksi kiertotalouden parantamiseksi. Olemme käyneet asiakkaidemme kanssa läpi myös esimerkiksi biojätteen kierrätyksen merkitystä Suomen energiaomavaraisuuden parantamisen näkökulmasta.

Tärkeä osa palveluratkaisuamme on jätteiden sisälogistiikkapalvelu, joka tehostaa kohteen kierrätystä sekä minimoi jätteiden kuljetuksista aiheutuvia CO2-päästöjä. ISS:n ympäristöhoitajilla on tärkeä rooli asiakkaan henkilökunnan ja jätekuljettajien välillä jätehuoltoketjun tehokkuuden varmistamisessa ja jatkuvassa palvelun kehittämisessä. Vuoden 2023 aikana keräsimme asiakkuuksistamme yli 100 eri jätejaetta, jotka kaikki vietiin turvallisesti jatkokäsittelyyn. Oikein lajitellut ja puhtaat raaka-aineet jalostetaan uusiksi tuotteiksi ja energiatuotantoon, mikä vähentää merkittävästi neitseellisten raaka-aineiden käyttöä ja siitä aiheutuneita päästöjä. Vuonna 2023 asiakkuuksiemme materiaalihyötykäyttö oli noin 62 prosenttia. Raportointityökalun avulla asiakkaamme voivat seurata omia jätetietojaan, ja monipuolinen raportointi tukee asiakkaitamme viranomaisraportoinnissa, vastuullisuusraportoinnissa sekä jätehuollon kehittämisessä. Vuoden 2021 alusta lähtien asiakkaamme ovat päässeet seuraamaan ja arvioimaan raportointityökalussa jätehuollon hiilijalanjälkeä ja huomioimaan sen omassa hiilijalanjälkilaskennassaan.


3.4 Luonnon monimuotoisuuden ylläpitäminen

Kemikaalivapaa siivous tukee luonnon monimuotoisuutta, kun kemikaalipäästöt luontoon ja vesistöihin vähenevät.

EU:n asettaman tavoitteen mukaisesti luonnon monimuotoisuuden köyhtyminen tulee pysäyttää vuoteen 2030 mennessä. Hyvinvoiva ja monimuotoinen luonto on avainasemassa ilmastonmuutoksen vaikutuksiin sopeutumisessa ja tarjoaa meille arvokkaita ekosysteemipalveluita.

Olemme ISS Palveluissa tunnistaneet ne ekosysteemipalvelut, joita käytämme ja joihin palveluillamme vaikutamme. Käyttämiämme ekosysteemipalveluita ovat esimerkiksi tuotantopalveluissa ruoka, raaka-aineet ja makea vesi sekä kulttuuripalveluissa terveyteen, hyvinvointiin ja kulttuurikohteisiin liittyvät palvelut. Monimuotoisella luonnolla on lisäksi vahvat säätelypalvelut. Kiinteistöpalvelualalla käytämme esimerkiksi ilmaston säätelyyn, yhteyttämiseen, kasvien pölytykseen, ravinteiden kiertoon, maaperän muodostumiseen ja hulavesien säätelyyn liittyviä palveluita. Luonnon monimuotoisuuden ylläpitäminen on tärkeä osa palveluitamme, vaikka se ei kaksoisolennaisuusarvioinnissa noussut olennaiseksi teemaksi. Vuonna 2023 luonnon monimuotoisuus oli yhden vastuullisuuswebinaarimme aiheena.

3.4.1 Luonnon monimuotoisuuden ylläpitäminen palveluissamme

Palvelutuotannollamme vaikutamme luonnon monimuotoisuuteen ja sen ylläpitämiseen monin tavoin. Ravintolapalveluissa käyttämämme raaka-aineet, reseptiikka, ruokalistasuunnittelu ja hävikin hallinta ovat keskeisimpiä keinojamme. Käyttämämme kalatuotteet ovat WWF:n suositusten mukaisia tai MSC- ja ASC-sertifioituja. Lisäksi suomalaiset järvikalat ovat osa lounastarjontaamme. Valikoimaamme kuuluu myös Reilun kaupan ja Rainforest Alliancen tuotteita sekä luomu- ja lähituotteita.

Vuonna 2023 olemme olleet mukana Turun yliopiston ja Luonnonvarakeskuksen koordinoimassa Hiililounas-hankkeessa, jonka tavoitteena on tuottaa lisää hiilijalanjälkitietoa kotimaisista kasviproteiineista ja kehittää vähähiilisiä lounasvaihtoehtoja. Syksyllä 2023 pilotoimme hankkeen reseptiikkaa asiakaskohteissamme. Vuonna 2023 osallistuimme myös Luomutetaan ruokapalvelut (LuRu) -hankkeeseen, jonka yhtenä tavoitteena on ollut tuottaa konkreettisia malleja luomun käytön lisäämiseksi ravintolapalveluissa ilman hankintakustannusten nousua. Suomen kansallisen Luomuohjelman hankintastrategiassa on asetettu tavoitteeksi kasvattaa luomun osuttaa julkisella sektorilla 25 prosenttiin vuoteen 2030 mennessä. Vuonna 2023 kasvatimme luomutuotteiden ostokilojen määrää yli 20 prosenttia vuoteen 2022 verrattuna.
Kemikaalivapaa siivous tukee luonnon monimuotoisuutta, kun kemikaalipäästöt luontoon ja vesistöihin vähenevät. Kiinteistön ylläpitopalveluilla vaikutamme luonnon monimuotoisuuden ylläpitämiseen esimerkiksi torjumalla vieraslajeja torjunta-aineettomilla rikkakasvien hävitysmenetelmillä ja mahdollistamalla niittymäisiä alueita osaksi asiakkaidemme piha-alueita. Vuonna 2023 työssämme korostui vieraslajien torjunta, kun jatkoimme muun muassa kurtturuusun kasvatuskiellon mukaisia hävitystoimenpiteitä asiakaskohteissamme.
Tavoitteenamme on kasvattaa entisestään luonnon monimuotoisuuteen liittyvää tietoisuutta ja tukea asiakkaita sen ylläpidossa palveluidemme avulla.


3.5 Vesivastuullisuus toiminnassamme

Kehitämme jatkuvasti omaa osaamistamme vesiriskien parempaan tunnistamiseen ja kokonaisvaltaiseen hallintaan.

Vesivastuullisuus on osa ympäristövastuullisuustyötämme, vaikka se ei nouse kaksoisolennaisuusarvioinnissa kautta olennaiseksi teemaksi. Arvoketjun kautta meillä kuitenkin on mahdollisuus vähentää turhaa vedenkulutusta ja suojella sekä vesivarantoja että merten luonnonvaroja. Kehitämme jatkuvasti omaa osaamistamme vesiriskien parempaan tunnistamiseen ja kokonaisvaltaiseen hallintaan.

Käytämme toimipisteissämme kunnallista vedenjakelua, ja toiminnastamme syntyvä jätevesi menee kunnalliseen viemäriverkostoon. Pääkonttorimme sijaitsee LEED Platina -luokituksen saaneessa business parkissa, jossa vesivastuulliset ratkaisut näkyvät muun muassa vähän vettä kuluttavina vesikalusteina. Omassa toiminnassamme käytämme vettä siivouspalveluissa, ravintolapalveluissa sekä kiinteistön ylläpitopalveluissa.

3.5.1 Vesivastuullisuus palveluissamme

Maatalous on maailman suurin vedenkäyttäjä, koska viljely ja kasvatus vaativat huomattavia määriä vettä ja keinokastelua. Ravintolapalveluissa raaka-ainehankinnoilla ja -valinnoilla vaikutamme veden kulutukseen, vesivaroihin sekä vesistöjen luonnon monimuotoisuuteen. Tarjoamamme kalatuotteet ovat WWF:n suositusten mukaisia tai MSC- ja ASC-sertifioituja. Vähennämme ravintoloidemme vedenkulutusta tehokkailla pesuprosesseilla, kuten täysillä tiskikoneellisilla ja vesikalusteiden optimaalisilla säädöillä. Lisäksi olemme vähentäneet vedenkulutusta sopimalla asiakkaidemme kanssa tarjottimista luopumisesta. Tämä on vaikuttanut merkittävästi tiskiprosessin vedenkulutukseen.

Siivouspalveluissa minimoimme veden kulutusta erityisesti menetelmä- ja välinevalinnoilla. Olemme tehneet jo vuosikymmeniä töitä vähentääksemme turhaa vedenkulutusta. Pitkään käytössä olleet mikrokuitumenetelmä ja tekstiilien matalalämpöpesu ovat tästä hyviä esimerkkejä. Viime vuosina olemme uudistaneet merkittävästi konekantaamme ja ottaneet käyttöön resurssitehokkaita siivouskoneita, joiden veden- ja energiankulutus on minimoitu. Moderneilla koneilla olemme säästäneet vettä yli 16 miljoonaa litraa vuosien 2017-2023 aikana. Vastaavasti olemme lahjoittaneet saman määrän puhdasta juomavettä Future Cleaning Technologiesin kautta Made Blue -organisaatiolle kehitysmaihin. Vuonna 2023 olemme jatkaneet robottien käytön lisäämistä siivouspalveluissa. Robottimme puhdistavat lattiat kemikaalivapaasti ja energiatehokkaasti sekä vähentävät veden käyttöä, sillä niiden tehokas vedenkierrätys mahdollistaa jopa 70 prosentin säästöt puhtaan veden kulutuksessa.

Kiinteistön ylläpitopalveluilla vaikutamme asiakkaidemme kiinteistöjen vedenkäyttöön huolehtimalla vesikalusteiden kunnosta ja suositusten mukaisista virtaamista. Omassa toiminnassamme kiinteistön ylläpitopalveluissa käytämme vettä hiekannostossa pölyämisen ehkäisemiseksi. Tällöin minimoimme vedenkulutusta nykyaikaisen kaluston käytöllä ja oikealla ajoittamisella.