6.0 Raportointiperiaatteet ja GRI-taulukko

ISS Palvelut Oy:n yritysvastuuraportti 2022 kertoo ISS:n taloudellisesta, yhteiskunnallisesta sekä ympäristöön ja henkilöstöön liittyvästä toiminnasta. Toiminnasta raportoidaan ISS:n keskeisten vastuullisuusteemojen mukaisesti sekä raportointiohjeisto Global Reporting Initiativen GRI-standardit huomioiden.

Raportointiperiaatteet ja GRI-indeksi

Yritysvastuuraportissa esitetyt tiedot perustuvat ISS:n ja sen yhteistyökumppaneiden järjestelmien lukuihin.

ISS Palvelut Oy:n yritysvastuuraportti 2022 sisältää perustiedot ISS Palvelut Oy:n taloudellisesta, yhteiskunnallisesta sekä ympäristöön ja henkilöstöön liittyvästä toiminnasta 1.1.–31.12.2022. ISS:n edellinen yritysvastuuraportti julkaistiin 16.3.2022. Seuraava ISS:n yritysvastuuraportti julkaistaan keväällä 2024.

ISS on raportoinut toiminnastaan Global Reporting Initiativen (GRI) kestävän kehityksen raportointiohjeiston mukaisesti vuosittain vuodesta 2012 lähtien. Tämä raportti on laadittu GRI-standardien peruslaajuutta (Core) soveltaen.

Raportissa esitetyt tiedot perustuvat ISS:n ja sen yhteistyökumppaneiden järjestelmien lukuihin. Raportti kattaa talous-, henkilöstö- ja ympäristölukujen osalta kaikki ISS-konserniin kuuluvat yhtiöt Suomessa. Raportti sisältää GRI-tietojen lisäksi myös ISS:n omia tunnuslukuja.

Raportin sisällön vertailu GRI-standardeihin on esitetty alla olevassa GRI-taulukossa. Raporttia ei ole varmennettu ulkopuolisen toimijan toimesta. Taloudellisen raportoinnin oikeellisuuden ja prosessien toimivuuden tarkastaa Ernst & Young Oy.

Raportti julkaistaan suomeksi. Raportin pdf-version voi ladata Lataa raportti -sivulta.

Olennaisten vaikutusten tunnistaminen ja raportin sisällön määrittelyprosessi

ISS kartoitti ja päivitti toimintansa vaikutuksia ja keskeisiä vastuullisuusteemoja sisäisen työskentelyn sekä sidosryhmätutkimuksen avulla syksyllä 2021. Edellinen olennaisuusanalyysi oli tehty vuonna 2018. Seuraavan kerran vaikutuksia ja olennaisia vastuullisuusaiheita arvioidaan kattavammin vuonna 2024.

Olennaisuusanalyysin avulla on tunnistettu ISS:n liiketoiminnan kannalta olennaiset taloudelliset, ympäristö- ja sosiaaliset vaikutukset sekä vaikutuksia yhteiskuntaan ja sidosryhmiin. Arvoketjun ja olennaisten vaikutusten määrittelyssä huomioidaan myös ISS:n toimintaan vaikuttavia megatrendejä.

Sidosryhmätutkimuksessa pyydettiin niin sisäisten kuin ulkoisten sidosryhmien näkemyksiä ISS:n toiminnasta, vastuullisuudesta ja tärkeimmistä kehityskohteista. Sidosryhmätutkimuksen keskeisiä tuloksia käytiin läpi ISS:n johtoryhmän kanssa ja esiteltiin avoimessa sisäisessä webinaarissa. Lisäksi teemoja ja painopisteitä työstettiin sisäisissä palavereissa.

Tunnistetut vastuullisuuden näkökohdat priorisoitiin niiden liiketoiminta- ja sidosryhmävaikutusten perusteella. Sidosryhmätutkimuksen ja sisäisen työskentelyn tuloksena hahmottui kuusi eri osa-aluetta, jotka ovat ISS:n vastuullisen toiminnan toteutumisen kannalta keskeisiä. Näitä ovat:

  • Henkilöstön työhyvinvoinnista ja osaamisesta huolehtiminen
  • Asiakkaiden vastuullisuustavoitteiden tukeminen
  • Ilmastonmuutoksen hillintä, kiertotalouden tukeminen ja resurssitehokkuus
  • Eettisten liiketoimintaperiaatteiden noudattaminen ja hyvä hallintotapa
  • Vakavaraisuus
  • Avoin ja aktiivinen viestintä ja raportointi

Olennaiset vastuullisuusteemat ovat johtoryhmän hyväksymät sekä ISS-konsernin linjan mukaiset.

Yritysvastuuraportoinnin lähtökohtana ovat edellä mainitut osa-alueet. Rakenteellisesti raportissa kerrotaan ISS:n toiminnasta sekä vuodesta 2021 asiakas-, henkilöstö-, ympäristö- ja yhteiskunnallisten vaikutusten kautta. Lisäksi kerrotaan ISS:stä yrityksenä.

GRI-taulukko

 

TunnusGRI:n sisältöSijainti raportissaLisätietoja
GRI 2: Yleinen sisältö (2021)
Organisaation kuvaus ja raportointikäytännöt
2-1Organisaation yleistiedot1.2 ISS lyhyesti
2-2Vastuullisuusraportointiin sisältyvät yhtiöt1.2 ISS lyhyesti
6.0 Raportointiperiaatteet
2-3Raportointijakso, julkaisuväli ja yhteyshenkilö6.0 Raportointiperiaatteet
Yhteystiedot
2-4Oikaisut aiemmin raportoiduissa tiedoissa6.0 Raportointiperiaatteet
2-5Raportoinnin varmennus6.0 Raportointiperiaatteet
Toimialat ja työntekijät
2-6Toimialat, arvoketju ja muut liiketoimintasuhteet1.2 ISS lyhyesti
5.4 Vastuullinen hankintaketju
2-7Palkansaajat1.2 ISS lyhyesti
3.1 Luotettava ja turvallinen työpaikka
2-8Tietoa muista työntekijöistä3.1 Luotettava ja turvallinen työpaikka
Hallinnointi
2-9Hallinnointirakenne ja kokoonpano1.6 Organisaatio
2-10Hallituksen nimittäminen ja valitseminen1.6 Organisaatio
2-11Hallituksen puheenjohtaja1.6 Organisaatio
2-12Hallituksen rooli vaikuttavuuden johtamisessa1.9 Keskeiset vastuullisuusteemat
6.0 Raportointiperiaatteet
2-13Vaikuttavuuden johtamisen vastuunjako1.6 Organisaatio
1.7 Johtaminen
Strategia, politiikat ja toimintatavat
2-22Lausunto kestävän kehityksen strategiasta1.1 Toimitusjohtajan katsaus
2-23Politiikat, joihin yhtiö on sitoutunut1.2 ISS lyhyesti
1.7.1 Toiminnan periaatteet
ISS-konsernin vuosikertomus
ISS-konsernin kestävän kehityksen raportti
2-24Politiikkojen ja ohjeistusten jalkauttaminen1.7.1 Toiminnan periaatteet
5.3 Harmaan talouden ja korruption torjunta
2-25Negatiivisten vaikutusten korjaaminen1.3 Arvonluonti ja toiminnan vaikutukset
1.7.1 Toiminnan periaatteet
5.3 Harmaan talouden ja korruption torjunta
2-26Tietoa yritysten toiminnan vaikutuksiin
liittyvien huolenaiheiden ilmoittamisesta
ja avun saamisesta
1.7.1 Toiminnan periaatteet
5.3 Harmaan talouden ja korruption torjunta
2-27Lakien ja sääntöjen noudattaminen1.7.1 Toiminnan periaatteetRaportointivuonna ei ole tapahtunut standardin määritelmän mukaisia rikkomuksia.
2-28Jäsenyydet järjestöissä ja
edunvalvontaorganisaatioissa
5.5 Kumppanuudet ja sidosryhmäyhteistyö
Sidosryhmävuorovaikutus
2-29Sidosryhmätoiminnan periaatteet1.3 Arvonluonti ja toiminnan vaikutukset
1.7 Johtaminen
1.9 Keskeiset vastuullisuusteemat
3.3 Henkilöstön hyvinvointi
5.5 Kumppanuudet ja sidosryhmäyhteistyö
6.0 Raportointiperiaatteet
2-30Kollektiivisesti neuvoteltujen työehtosopimusten piiriin kuuluva henkilöstö3.1 Luotettava ja turvallinen työpaikka
3.6 Palkitseminen
Suomessa kaikki työntekijät ja toimihenkilöt kuuluvat TESin piiriin.
GRI 3: Olennaiset aiheet (2021)
3-1Olennaisten aiheiden määrittely1.1 Toimitusjohtajan katsaus
1.9 Keskeiset vastuullisuusteemat
6.0 Raportointiperiaatteet
3-2Olennaiset aiheet1.9 Keskeiset vastuullisuusteemat
6.0 Raportointiperiaatteet
3-3Olennaisten aiheiden johtaminen1.7 Johtaminen
6.0 Raportointiperiaatteet
ISS-konsernin vuosikertomus
ISS-konsernin kestävän kehityksen raportti
Aihekohtainen sisältö
TunnusGRI:n sisältöSijainti raportissaLisätietoja
200 - Taloudelliset vaikutukset
Taloudelliset tulokset (2016)
201-1Suoran taloudellisen lisäarvon tuottaminen ja jakautuminen1.5 Taloudelliset tunnusluvut
201-2Ilmastonmuutoksen taloudelliset seuraamukset ja muut riskit ja mahdollisuudet organisaation toiminnalle1.3 Arvonluonti ja toiminnan vaikutukset
2.3 Tuotamme vastuullisia palveluita
4.0 Viemme kiinteistöjä kohti hiilineutraaliutta
Välilliset taloudelliset vaikutukset (2016)
203-2Merkittävät epäsuorat taloudelliset vaikutukset ja niiden laajuus1.3 Arvonluonti ja toiminnan vaikutukset
5.1 Työllistäminen
5.2 Verojalanjälki
5.4 Vastuullinen hankintaketju
Hankintakäytännöt (2016)
204-1Ostot paikallisilta toimittajilta5.4 Vastuullinen hankintaketjuOstojen euromääriä ei ole raportoitu alueittain.
Korruptionvastaisuus (2016)
205-1Liiketoiminnot, joille on tehty korruptioon liittyvä riskianalyysi1.7 Johtaminen
5.3 Harmaan talouden ja korruption torjunta
205-2Korruption vastaisiin politiikkoihin ja menettelytapoihin liittyvä viestintä ja koulutus5.3 Harmaan talouden ja korruption torjunta
300 - Ympäristövaikutukset
Materiaalit (2016)
301-1Materiaalien käyttö painon tai määrän mukaan4.7 Energian kulutus ja jätehuolto omissa toimitiloissamme
301-2Kierrätettyjen materiaalien käyttö4.4 Kiertotalous ja materiaalitehokkuus
4.7 Energian kulutus ja jätehuolto omissa toimitiloissamme
Energia (2016)
302-1Organisaation oma energiankulutus4.7 Energian kulutus ja jätehuolto omissa toimitiloissamme
302-2Organisaation ulkopuolinen energiankulutus4.3 Ilmastotekoja koko arvoketjussaRaportoitu osittain (kokonaisenergiankulutus, johon ISS:n toiminta vaikuttaa).
302-4Energiankulutuksen vähentäminen2.3 Tuotamme vastuullisia palveluita
4.7 Energian kulutus ja jätehuolto omissa toimitiloissamme
Vesi ja jätevesi (2018)
303-1Vesi jaettuna resurssina4.6 Vesivastuullisuus toiminnassamme
303-5Vedenkulutus4.6 Vesivastuullisuus toiminnassamme
4.7 Energian kulutus ja jätehuolto omissa toimitiloissamme
Luonnon monimuotoisuus (2016)
304-2Toiminnan, tuotteiden ja palvelujen vaikutus luonnon monimuotoisuuteen4.5 Luonnon monimuotoisuuden ylläpitäminen
Päästöt (2016)
305-1Suorat kasvihuonekaasupäästöt (scope 1)4.7 Energian kulutus ja jätehuolto omissa toimitiloissamme
305-2Epäsuorat kasvihuonekaasupäästöt (scope 2)4.7 Energian kulutus ja jätehuolto omissa toimitiloissamme
305-3Muut epäsuorat kasvihuonekaasupäästöt (scope 3)4.7 Energian kulutus ja jätehuolto omissa toimitiloissamme
305-5Kasvihuonekaasupäästöjen vähentäminen4.7 Energian kulutus ja jätehuolto omissa toimitiloissamme
Jätteet (2020)
306-3Syntyvä jäte4.7 Energian kulutus ja jätehuolto omissa toimitiloissamme
306-4Jätteiden hyödyntäminen4.7 Energian kulutus ja jätehuolto omissa toimitiloissamme
306-5Jätteiden hävittäminen4.7 Energian kulutus ja jätehuolto omissa toimitiloissammeRaportoitu prosentteina
Toimittajien ympäristöarvioinnit (2016)
308-1Osuus uusista toimittajista, jotka on arvioitu ympäristökriteerien mukaisesti1.7.6 Hankintajohtaminen
5.4 Vastuullinen hankintaketju
400 - Sosiaaliset vaikutukset
Työsuhteet (2016)
401-1Uuden palkatun henkilöstön määrä ja vaihtuvuus5.1 Työllistäminen
1.5 Taloudelliset tunnusluvut
Raportoitu osittain. Ei raportoitu iän, sukupuolen tai alueen mukaan.
Työterveys ja -turvallisuus (2018)
403-1Työterveyden ja -turvallisuuden johtamisjärjestelmät3.3 Henkilöstön hyvinvointi
3.4 Työturvallisuus
403-2Vaarojen tunnistaminen, riskien arviointi, tapauksien tutkinta3.4 Työturvallisuus
403-3Työterveyspalvelut3.3.1 Työterveyshuolto
403-5Työntekijöiden koulutus työterveyteen ja -turvallisuuteen3.3.1 Työterveyshuolto
3.4 Työturvallisuus
403-6Työntekijöiden terveyden edistäminen3.3 Henkilöstön hyvinvointi
403-8Työterveyden ja -turvallisuuden johtamisjärjestelmän piiriin kuuluvat työntekijät3.3 Henkilöstön hyvinvointi
3.4 Työturvallisuus
403-9Työtapaturmat3.4 TyöturvallisuusEi raportoitu tapaturmatyypeittäin, ei työntekijöiden tehtyjen tuntien määrää eikä vuokratyöntekijöiden osalta
403-10Työperäiset sairaudet3.3 Henkilöstön hyvinvointiEi raportoitu ammattitaudeittain eikä vuokratyöntekijöiden osalta
Koulutukset (2018)
404-1Keskimääräiset koulutustunnit vuodessa henkilöä kohden3.5.4 KoulutusinvestoinnitRaportoitu koulutustuntien määrä. Ei raportoitu sukupuolen mukaan.
404-2Osaamisen kehittämiseen ja muutokseen liittyvät ohjelmat3.5.2 Jatkuva kehittyminen ja koulutukset
3.5.3 Tutkintotavoitteinen koulutus
404-3Säännöllisten suoritusarviointien ja kehityskeskustelujen piirissä olevan henkilöstön osuus3.5.2 Jatkuva kehittyminen ja koulutukset
Monimuotoisuus ja yhdenvertaiset mahdollisuudet (2016)
405-1Hallinnon ja henkilöstön monimuotoisuus1.6 Organisaatio
3.1 Luotettava ja turvallinen työpaikka
5.1 Työllistäminen
Toimittajien sosiaalinen arviointi (2016)
414-1Toimittajat, jotka on arvioitu sosiaaliseen vastuuseen liittyvien kriteerien mukaisesti1.7.6 Hankintajohtaminen
5.4 Vastuullinen hankintaketju