5.0 Raportointiperiaatteet ja politiikat

ISS Palvelut Oy:n yritysvastuuraportti 2023 kertoo ISS:n taloudellisesta, yhteiskunnallisesta sekä ympäristöön ja henkilöstöön liittyvästä toiminnasta. Toiminnasta raportoidaan ISS:n keskeisten vastuullisuusteemojen mukaisesti sekä raportointiohjeisto Global Reporting Initiativen GRI-standardit huomioiden.

5.1 Raportointiperiaatteet ja GRI-indeksi

Yritysvastuuraportissa esitetyt tiedot perustuvat ISS:n ja sen yhteistyökumppaneiden järjestelmien lukuihin.

ISS Palvelut Oy:n yritysvastuuraportti 2023 sisältää perustiedot ISS Palvelut Oy:n taloudellisesta, yhteiskunnallisesta sekä ympäristöön ja henkilöstöön liittyvästä toiminnasta 1.1.–31.12.2023. ISS:n edellinen yritysvastuuraportti julkaistiin 3.5.2023. Seuraava ISS:n yritysvastuuraportti julkaistaan keväällä 2025.

ISS on raportoinut toiminnastaan Global Reporting Initiativen (GRI) kestävän kehityksen raportointiohjeiston mukaisesti vuosittain vuodesta 2012 lähtien. Tämä raportti on laadittu GRI-standardien peruslaajuutta (Core) soveltaen.

Raportissa esitetyt tiedot perustuvat ISS:n ja sen yhteistyökumppaneiden järjestelmien lukuihin. Raportti kattaa talous-, henkilöstö- ja ympäristölukujen osalta kaikki ISS-konserniin kuuluvat yhtiöt Suomessa. Raportti sisältää GRI-tietojen lisäksi myös ISS:n omia tunnuslukuja.

Raportin sisällön vertailu GRI-standardeihin on esitetty alla olevassa GRI-taulukossa. Raporttia ei ole varmennettu ulkopuolisen toimijan toimesta. Taloudellisen raportoinnin oikeellisuuden ja prosessien toimivuuden tarkastaa Ernst & Young Oy.

Raportti julkaistaan suomeksi. Raportin pdf-version voi ladata Lataa raportti -sivulta.

Olennaisten vaikutusten tunnistaminen ja raportin sisällön määrittelyprosessi

ISS Suomi käynnisti loppuvuodesta 2023 kaksoisolennaisuusanalyysin (Double Materiality Assessment), joka valmistui alkuvuonna 2024. Tavoitteenamme oli kartoittaa toimintamme vaikutuksia ja keskeisiä vastuullisuusteemoja sisäiset ja ulkoiset sidosryhmät huomioiden ja valmistautua yhä läpinäkyvämpään vastuullisuusraportointiin.

Kaksoisolennaisuusanalyysi on merkittävässä roolissa viitoittamassa ISS Suomen omaa vastuullisuus- ja strategiatyötä. Analyysissä tunnistetaan vastuullisuuteen liittyvät riskit, joita tulee priorisoida ja hallita taloudellisten vaikutusten minimoimiseksi. Lisäksi tunnistetaan vastuullisuuteen liittyviä liiketoimintamahdollisuuksia. Kaksoisolennaisuusarviointi tehtiin yhteistyössä ulkopuolisen konsultin kanssa. Edellinen sidosryhmätutkimus oli toteutettu syksyllä 2021.

Lue tarkemmin olennaisuusanalyysin toteuttamisesta.

Yritysvastuuraportoinnin lähtökohtana ovat olennaisuusanalyysin tuloksena määritellyt osa-alueet. Rakenteellisesti tässä raportissa kerrotaan ISS:n toiminnasta sekä vuodesta 2023 asiakas-, henkilöstö-, ympäristö- ja yhteiskunnallisten vaikutusten kautta. Lisäksi kerrotaan ISS:stä yrityksenä.

GRI-taulukko

 

TunnusGRI:n sisältöSijainti raportissaLisätietoja
GRI 2: Yleinen sisältö (2021)
Organisaation kuvaus ja raportointikäytännöt
2-1Organisaation yleistiedot1.2 ISS lyhyesti
2-2Vastuullisuusraportointiin sisältyvät yhtiöt1.2 ISS lyhyesti
5.1 Raportointiperiaatteet
2-3Raportointijakso, julkaisuväli ja yhteyshenkilö5.1 Raportointiperiaatteet
Yhteystiedot
2-4Oikaisut aiemmin raportoiduissa tiedoissa5.1 Raportointiperiaatteet
2-5Raportoinnin varmennus5.1 Raportointiperiaatteet
Toimialat ja työntekijät
2-6Toimialat, arvoketju ja muut liiketoimintasuhteet1.2 ISS lyhyesti
1.5 Toimintaympäristö, strategia ja arvonluonti
4.4 Vastuullinen hankintaketju
2-7Palkansaajat1.2 ISS lyhyesti
2.1 Luotettava ja turvallinen työpaikka
4.3 Ihmisoikeudet
2-8Tietoa muista työntekijöistä2.1 Luotettava ja turvallinen työpaikka
Hallinnointi
2-9Hallinnointirakenne ja kokoonpano1.7 Organisaatio
2-10Hallituksen nimittäminen ja valitseminen1.7 Organisaatio
2-11Hallituksen puheenjohtaja1.7 Organisaatio
2-12Hallituksen rooli vaikuttavuuden johtamisessa1.10 Keskeiset vastuullisuusteemat
5.1 Raportointiperiaatteet
2-13Vaikuttavuuden johtamisen vastuunjako1.7 Organisaatio
1.8 Johtaminen
Strategia, politiikat ja toimintatavat
2-22Lausunto kestävän kehityksen strategiasta1.1 Toimitusjohtajan katsaus
1.5.2 Strategia
1.8.1 Yritysvastuun johtaminen
2-23Politiikat, joihin yhtiö on sitoutunut1.2 ISS lyhyesti
1.8.3 Toiminnan periaatteet
ISS-konsernin vuosikertomus
ISS-konsernin kestävän kehityksen raportti
2-24Politiikkojen ja ohjeistusten jalkauttaminen1.8.3 Toiminnan periaatteet
4.1 Harmaan talouden ja korruption torjunta
2-25Negatiivisten vaikutusten korjaaminen1.5 Toimintaympäristö, strategia ja arvonluonti
1.8.3 Toiminnan periaatteet
4.1 Harmaan talouden ja korruption torjunta
2-26Tietoa yritysten toiminnan vaikutuksiin
liittyvien huolenaiheiden ilmoittamisesta
ja avun saamisesta
1.8.3 Toiminnan periaatteet
4.1 Harmaan talouden ja korruption torjunta
4.3 Ihmisoikeudet
2-27Lakien ja sääntöjen noudattaminen1.8.3 Toiminnan periaatteetRaportointivuonna ei ole tapahtunut standardin määritelmän mukaisia rikkomuksia.
2-28Jäsenyydet järjestöissä ja
edunvalvontaorganisaatioissa
4.5 Sidosryhmäyhteistyö
Sidosryhmävuorovaikutus
2-29Sidosryhmätoiminnan periaatteet1.5 Toimintaympäristö, strategia ja arvonluonti
1.8 Johtaminen
1.10 Keskeiset vastuullisuusteemat
2.2 Henkilöstön hyvinvointi
4.5 Sidosryhmäyhteistyö
5.1 Raportointiperiaatteet
2-30Kollektiivisesti neuvoteltujen työehtosopimusten piiriin kuuluva henkilöstö2.1 Luotettava ja turvallinen työpaikka
2.5 Palkitseminen
Suomessa kaikki työntekijät ja toimihenkilöt kuuluvat TESin piiriin.
GRI 3: Olennaiset aiheet (2021)
3-1Olennaisten aiheiden määrittely1.1 Toimitusjohtajan katsaus
1.10 Keskeiset vastuullisuusteemat
5.1 Raportointiperiaatteet
3-2Olennaiset aiheet1.10 Keskeiset vastuullisuusteemat
5.1 Raportointiperiaatteet
3-3Olennaisten aiheiden johtaminen1.8.1 Yritysvastuun johtaminen
5.1 Raportointiperiaatteet
ISS-konsernin vuosikertomus
ISS-konsernin kestävän kehityksen raportti
Aihekohtainen sisältö
TunnusGRI:n sisältöSijainti raportissaLisätietoja
200 - Taloudelliset vaikutukset
Taloudelliset tulokset (2016)
201-1Suoran taloudellisen lisäarvon tuottaminen ja jakautuminen1.3 Taloudelliset tunnusluvut
201-2Ilmastonmuutoksen taloudelliset seuraamukset ja muut riskit ja mahdollisuudet organisaation toiminnalle1.5 Toimintaympäristö, strategia ja arvonluonti
1.9 Riskienhallinta
3.1 Näin rakennamme vastuullisuutta
3.2 Ilmastotekoja
Välilliset taloudelliset vaikutukset (2016)
203-2Merkittävät epäsuorat taloudelliset vaikutukset ja niiden laajuus1.5 Toimintaympäristö, strategia ja arvonluonti
2.1 Luotettava ja turavllinen työpaikka
4.2 Verojalanjälki
4.4 Vastuullinen hankintaketju
Hankintakäytännöt (2016)
204-1Ostot paikallisilta toimittajilta4.4 Vastuullinen hankintaketjuOstojen euromääriä ei ole raportoitu alueittain.
Korruptionvastaisuus (2016)
205-1Liiketoiminnot, joille on tehty korruptioon liittyvä riskianalyysi1.8 Johtaminen
4.1 Harmaan talouden ja korruption torjunta
205-2Korruption vastaisiin politiikkoihin ja menettelytapoihin liittyvä viestintä ja koulutus4.1 Harmaan talouden ja korruption torjunta
300 - Ympäristövaikutukset
Materiaalit (2016)
301-1Materiaalien käyttö painon tai määrän mukaan3.3 Kiertotalous ja resurssitehokkuus
301-2Kierrätettyjen materiaalien käyttö3.3 Kiertotalous ja resurssitehokkuus
Energia (2016)
302-1Organisaation oma energiankulutus3.2 Ilmastotekomme
302-2Organisaation ulkopuolinen energiankulutus3.2.3 Ilmastoteot palveluissammeRaportoitu osittain (kokonaisenergiankulutus, johon ISS:n toiminta vaikuttaa).
302-4Energiankulutuksen vähentäminen3.1 Näin rakennamme vastuullisuutta
3.2 Ilmastotekomme
Vesi ja jätevedet (2016)
303-3Kierrätetty ja uudelleenkäytetty vesi3.5 Vesivastuullisuus toiminnassamme
Luonnon monimuotoisuus (2016)
304-2Toiminnan, tuotteiden ja palvelujen vaikutus luonnon monimuotoisuuteen3.4 Luonnon monimuotoisuuden ylläpitäminen
Päästöt (2016)
305-1Suorat kasvihuonekaasupäästöt (scope 1)3.2 Ilmastotekomme
305-2Epäsuorat kasvihuonekaasupäästöt (scope 2)3.2 Ilmastotekomme
305-3Muut epäsuorat kasvihuonekaasupäästöt (scope 3)3.2 Ilmastotekomme
305-5Kasvihuonekaasupäästöjen vähentäminen3.2 Ilmastotekomme
Päästöt vesistöihin ja jätteet (2016)
306-1Päästöt vesistöihin3.4 Luonnon monimuotoisuuden ylläpitäminen
3.5 Vesivastuullisuus toiminnassamme
306-2Jätteiden kokonaismäärä jaoteltuna jätelajeittain ja käsittelytavan mukaisesti3.3 Kiertotalous ja resurssitehokkuus
Toimittajien ympäristöarvioinnit (2016)
308-1Osuus uusista toimittajista, jotka on arvioitu ympäristökriteerien mukaisesti4.4 Vastuullinen hankintaketju
400 - Sosiaaliset vaikutukset
Työsuhteet (2016)
401-1Uuden palkatun henkilöstön määrä ja vaihtuvuus2.1 Luotettava ja turvallinen työpaikka
1.3 Taloudelliset tunnusluvut
Raportoitu osittain. Ei raportoitu iän, sukupuolen tai alueen mukaan.
Työterveys ja -turvallisuus (2018)
403-1Työterveyden ja -turvallisuuden johtamisjärjestelmät2.2 Henkilöstön hyvinvointi
2.3 Työturvallisuus
403-2Vaarojen tunnistaminen, riskien arviointi, tapauksien tutkinta2.3 Työturvallisuus
403-3Työterveyspalvelut2.2.1 Työterveyshuolto
403-5Työntekijöiden koulutus työterveyteen ja -turvallisuuteen2.2.1 Työterveyshuolto
2.3 Työturvallisuus
403-6Työntekijöiden terveyden edistäminen2.2 Henkilöstön hyvinvointi
403-8Työterveyden ja -turvallisuuden johtamisjärjestelmän piiriin kuuluvat työntekijät2.2 Henkilöstön hyvinvointi
2.3 Työturvallisuus
403-9Työtapaturmat2.3 TyöturvallisuusEi raportoitu tapaturmatyypeittäin, ei työntekijöiden tehtyjen tuntien määrää eikä vuokratyöntekijöiden osalta
403-10Työperäiset sairaudet2.2 Henkilöstön hyvinvointiEi raportoitu ammattitaudeittain eikä vuokratyöntekijöiden osalta
Koulutukset (2018)
404-1Keskimääräiset koulutustunnit vuodessa henkilöä kohden2.4.4 KoulutusinvestoinnitRaportoitu koulutustuntien määrä. Ei raportoitu sukupuolen mukaan.
404-2Osaamisen kehittämiseen ja muutokseen liittyvät ohjelmat2.4.2 Jatkuva kehittyminen ja koulutukset
2.4.3 Tutkintotavoitteinen koulutus
404-3Säännöllisten suoritusarviointien ja kehityskeskustelujen piirissä olevan henkilöstön osuus2.4.2 Jatkuva kehittyminen ja koulutukset
Monimuotoisuus ja yhdenvertaiset mahdollisuudet (2016)
405-1Hallinnon ja henkilöstön monimuotoisuus1.7 Organisaatio
2.1 Luotettava ja turvallinen työpaikka
Toimittajien sosiaalinen arviointi (2016)
414-1Toimittajat, jotka on arvioitu sosiaaliseen vastuuseen liittyvien kriteerien mukaisesti4.4 Vastuullinen hankintaketju