2.0 Tarjoamme vakaan ja turvallisen työpaikan, joka mahdollistaa jatkuvan oppimisen ja kehittymisen

Henkilöstö on yrityksemme tärkein voimavara. Ammattitaitoiset osaajamme tekevät toimintamme tarkoituksen todeksi: he luovat tiloja, joissa on hyvä olla ja tekevät näin maailmasta toimivan. Arvostamme erilaisuutta ja monimuotoisuutta, huolehdimme ammattilaistemme hyvinvoinnista ja turvallisuudesta sekä kannustamme jatkuvaan oppimiseen ja kehittymiseen. Koulutus- ja valmennusohjelmien avulla tuemme henkilöstömme urapolkuja.

2.1 Luotettava ja turvallinen työpaikka

ISS:n kilpailukyky syntyy osaavien työntekijöiden ammattitaidosta ja hyvinvoinnista.

ISS panostaa voimakkaasti toimintansa vastuullisuuteen, läpinäkyvyyteen ja tasapuolisuuteen. Yhtiö on sitoutunut noudattamaan lakeja ja asetuksia sekä omalle toiminnalleen asettamia vastuullisuuskriteerejä. Työntekijöidemme henkilökorttiin on liitetty veronumero osoituksena työnantajavelvoitteiden vastuullisesta hoitamisesta ja harmaan talouden torjumisesta. ISS:n kilpailukyky syntyy osaavien työntekijöiden ammattitaidosta ja hyvinvoinnista. Vastuullisuus on siten keskeistä myös työsuhdeasioissamme. Henkilöstön terveys, turvallisuus ja työkyky ovat meille ensiarvoisen tärkeitä. Kuuntelemme henkilöstöämme ja kohtelemme heitä yksilöinä avoimesti ja kunnioittavasti.

Arvostamme erilaisuutta ja monimuotoisuutta. ISS:n 7 613 työntekijää edustavat yli sataa eri kansalaisuutta, ja iältään he ovat 15–75-vuotiaita. ISS edistää toiminnassaan tasa-arvoa, monimuotoisuutta ja yhdenvertaisuutta tavoitteellisesti ja pitkäjänteisesti. Tasa-arvoinen ja yhdenvertainen työyhteisö heijastaa yhtiön arvoja, joita ovat yhtenäisyys, rehellisyys, yrittäjyys, vastuullisuus ja laatu. Syrjintä on ISS:llä ehdottomasti kielletty, ja sitä pyritään torjumaan kaikilla osa-alueilla.

2.1.1 ISS:n lupaus työntekijöille

Tavoitteemme on tarjota monimuotoinen ja turvallinen työympäristö, joka tukee jokaisen työntekijän henkilökohtaista kehitystä ja urapolkua.

Työntekijöiden arvostaminen on yksi yritysvastuullisuutemme keskeisistä periaatteista. Sitoudumme luomaan turvallisia ja kestäviä työpaikkoja, jotka edistävät ympäristön kestävyyttä ja joissa jokainen voi tuntea olevansa osa yhteisöä ja tehdä merkityksellistä työtä. ISS:n työnantajalupaus korostaa jokaisen ISS:läisen oikeutta löytää paikkansa, olla oma itsensä ja luoda oma polkunsa.

Tavoitteemme on tarjota monimuotoinen ja turvallinen työympäristö, joka tukee jokaisen työntekijän henkilökohtaista kehitystä ja urapolkua. Meillä on korkeat työterveyden ja työturvallisuuden standardit, ja edistämme työntekijöiden fyysistä ja henkistä hyvinvointia. Pyrimme lisäämään yhdenvertaisuutta ja monimuotoisuutta ja toivomme työnhakijoita kaikista taustoista ja kyvykkyyksistä.

Olemme placemakereita, jotka haluavat tehdä maailmasta paremman. Sitoudumme tekemään asiakkaidemme elämästä entistä helpompaa, tuottavampaa ja mukavampaa – monin tavoin ja monella tasolla. Tämä tarkoittaa muun muassa sitä, että kannustamme työntekijöitämme tekemään ympäristötekoja ja tarjoamme heille mahdollisuuksia kehittää tietoisuuttaan ympäristöasioissa. Yhdessä edistämme ympäristön kestävyyttä ja luomme tiloja, joissa on hyvä olla.

Meillä tulokset saavutetaan yhteistyöllä. Uskomme yhteenkuuluvuuteen ja siihen, että jokaiselle löytyy paikkansa. ISS:llä työntekijät ovat osa arvostettua, monimuotoista ja globaalia yhteisöä, jossa jokainen saa olla oma itsensä. Olemme ylpeitä siitä, että voimme tarjota työpaikan, jossa jokainen työntekijä voi tuntea olonsa turvalliseksi, arvostetuksi ja kunnioitetuksi ja jossa jokainen voi saavuttaa täyden potentiaalinsa. Olemme paikka juuri sinulle.

2.1.2 Monimuotoinen ja yhdenvertainen ISS

Monimuotoisuus on meille voimavara kestävän liiketoiminnan ja menestyksen kannalta.

Ihmiset ovat aina olleet ISS:n toiminnan keskiössä: Vaalimme reiluuden, tasa-arvoisuuden ja osallistamisen perinteitä sekä panostamme ammattilaisiimme ja heidän kehittämiseensä. Tiimiemme monimuotoisuus on meille tärkeä kilpailuetu sekä voimavara kestävän liiketoiminnan ja menestyksen kannalta.

ISS:llä on globaali monimuotoisuus-, yhdenvertaisuus- ja yhteenkuuluvuusstrategia, joka jakautuu viiteen monimuotoisuuden ulottuvuuteen: ikä ja sukupolvet; kulttuurit ja etnisyys; Pride; toimintakykyisyys ja vammaisuus; sukupuolten tasa-arvo. Strategian tavoitteena on kasvattaa tietoisuutta monimuotoisuudesta sekä vahvistaa sitä edistävää johtajuutta. Yhtenä esimerkkinä tästä on maailmanlaajuinen työntekijöiden resurssiryhmätoiminta (Employee Resource Group), joka tarjoaa tukea sekä kehitys- ja verkostoitumismahdollisuuksia monimuotoisuuden eri osa-alueilla. Haluamme luoda työpaikan, jossa jokainen voi olla oma itsensä ja kokea yhteenkuuluvuutta.

2.1.3 Uusien ISS:läisten rekrytointi

Tavoitteenamme on tarjota jokaiselle työntekijälle hänen elämäntilanteeseensa sopiva työsuhde.

Rekrytoidessamme uusia työntekijöitä kohtaamme kaikki hakijat tasavertaisesti ja valitsemme parhaiten soveltuvan hakijan tehtävälle asetettuihin kriteereihin peilaten. Kohtelemme hakijoitamme tasa-arvoisesti, ja arvostamme monimuotoista työyhteisöä.   

Tavoitteenamme on tarjota jokaiselle työntekijälle hänen elämäntilanteeseensa sopiva työsuhde. Tarjoamme väyliä työelämään vastavalmistuneille, kokeneille ammattilaisille, vailla ammatillista koulutusta oleville nuorille, pitkään ilman työtä olleille aikuisille, alan vaihtajille, osatyökykyisille, maahanmuuttajataustaisille sekä oppisopimusopiskelijoille ja harjoittelijoille.

Haluamme luoda jokaiselle työnhakijalle hyvän hakijakokemuksen, jota parantaaksemme uudistimme vuonna 2023 rekrytointijärjestelmämme ja rakensimme uuden urasivuston. Annamme kaikille hakijoille palautteen hakemuksen saapumisesta ja rekrytointipäätöksistä. Lisäksi huolehdimme, että hakeminen ISS:lle on aina luottamuksellista ja ettei hakemustietoja luovuteta eteenpäin ilman hakijan lupaa.

2.1.4 Sisäinen viestintä

ISS asettaa etusijalle työntekijöiden sitoutumisen ja yhteenkuuluvuuden tunteen luomisen. ISS:n sisäisessä viestinnässä onkin kyse sen varmistamisesta, että jokainen työntekijä on tietoinen itseään koskevista asioista sekä sitoutunut ja kykenevä osallistumaan yrityksen menestykseen. Tavoite on rakentaa kulttuuria, jossa tieto on saatavilla ja jokainen tuntee kuuluvansa ISS-perheeseen.

ISS:llä on kattavat viestintäpolitiikat ja -käytännöt, jotka auttavat työntekijöitä toimimaan erilaisissa viestintää vaativissa tilanteissa. ISS:läiset edustavat yli 100 kansalaisuutta. Henkilöstömme monimuotoisuus on suuri rikkaus, joka tuo mukanaan ainutlaatuisia näkökulmia ja innovaatioita. Samalla se kuitenkin luo haasteita viestinnän tasapuolisuuden ja ymmärrettävyyden suhteen. Meidän on jatkuvasti kehitettävä viestintäämme varmistaaksemme, että jokainen työntekijä tuntee itsensä kuulluksi, arvostetuksi ja ymmärretyksi.

Vuonna 2023 ISS uudisti sisäistä viestintäänsä. Tavoitteena oli lisätä yhteenkuuluvuutta, yhdenvertaisuutta ja osallisuutta sekä tukea paremmin esihenkilöiden jokapäiväistä työtä. Kehitystyön pohjana käytettiin lisäksi vuonna 2023 toteutettua viestinnän kyselyä.

ISS:n sisäinen viestintä uudistettiin keskittymään innovatiiviseen MyISS-viestintäalustaan ja Esihenkilön intraan.

MyISS on mobiilisti toimiva viestintäalusta, jonka tarkoitus on parantaa työntekijäkokemusta. MyISS:stä työntekijät näkevät ISS:ää koskevat uutiset, yritystiedot ja henkilöstöetuudet sekä pääsevät helposti ISS:n eri työkaluihin. MyISS tarjoaa myös sisäisen someyhteisön, jossa jokainen voi tasavertaisesti jakaa onnistumisia ja terveisiä kaikille ISS-kollegoille ja saada myös kysymyksiinsä vastauksia. Sisällöt kääntyvät yli 60 kielelle, mikä lisää työntekijöiden yhdenvertaisuutta ja osallisuuden mahdollisuuksia.

MyISS otetaan vaiheittain käyttöön kaikissa ISS-maissa. Tavoitteena on vahvistaa työntekijöiden yhteenkuuluvuuden tunnetta yhdistämällä heidät digitaalisesti ja luomalla lopulta yhtenäinen, globaali ISS-yhteisö. Vuoden 2023 loppuun mennessä yli 65 prosenttia ISS:n Suomen työntekijöistä oli rekisteröitynyt MyISS:ään ja rekisteröityneistä yli 80 prosenttia käytti MyISS:ää säännöllisesti.

Esihenkilön intra on ISS:n esihenkilöille suunniteltu sisäinen sivusto, joka toimii tärkeänä tietolähteenä ja tukena esihenkilöiden työlle. Se kokoaa yhteen paikkaan kaiken tarvittavan tiedon henkilöstöhallinnosta, työsuhteista, palkoista ja henkilöstöjohtamisen järjestelmistä. Esihenkilön intra tarjoaa ohjeistuksia koko työntekijän työsuhteen elinkaaren ajalle ja auttaa näin esihenkilöitä johtamaan tiimejään tehokkaasti ja yhteisten periaatteiden mukaisesti.

2.1.5 Henkilöstö lukuina 2023

Henkilöstön jakauma sukupuolen mukaan

Henkilöstön ikäjakauma

Työsuhteiden kesto

Määräaikaiset ja vakituiset työntekijät

Osa- ja kokoaikaiset työntekijät

Toimihenkilöt ja työntekijät

Henkilöstön määrä palveluittain

Henkilöstön määrä alueittain


2.2 Henkilöstön hyvinvointi

Työkykyjohtamisemme perustuu vahvaan esihenkilötyöhön sekä ennakointiin, seurantaan ja reagointiin.

ISS on palveluntuottaja, jonka kilpailukyky rakentuu osaavien työntekijöiden tiedoista, taidoista, motivaatiosta ja kokonaisvaltaisesta työhyvinvoinnista. Henkilöstömme terveysturvallinen työskentely on ensiarvoisen tärkeä osa strategiaamme.

Terveys-, turvallisuus- ja työkykyjohtamisemme perustuvat vahvaan esihenkilötyöhön sekä ennakointiin, seurantaan ja reagointiin. Olennaista on tiivis yhteistyö ja yhteisesti sovitut toimintamallit muun muassa työterveyshuollon ja vakuutusyhtiöiden kanssa. Tästä muodostuu vahva ja saumaton työkykyketju.

Noudatamme ISS-konsernin terveys-, turvallisuus-, ympäristö- ja laatujohtamisjärjestelmää (HSEQ Management System) sekä ISS Palveluiden toimintajärjestelmää. Toimintaohjeissamme on kuvattu terveys- ja turvallisuusasioiden hallinta ja kehittäminen ISO 45001 -standardin mukaisesti.

2.2.1 Työterveyshuolto

Pitkä ja luottamuksellinen kumppanuus työterveyshuollon kanssa mahdollistaa rakentavan ja kehittävän yhteistyön.

Ennakoiva ja reagoiva työkykypolku on välittävää ja vastuullista esihenkilötoimintaa työhyvinvoinnin johtamisessa. Varhainen tuki, yhteistyö sekä toimenpiteet vakuutusyhtiöiden, Kelan ja työterveyshuollon kesken mahdollistavat oikea-aikaiset ja yksilölliset työhyvinvoinnin toimenpiteet henkilöstölle koko työuran aikana.

ISS ja työterveyshuolto ovat kehittäneet prosesseja aktiivisesti, ja yhteistyön painopisteet ovat siirtyneet entistä enemmän ennaltaehkäisevään terveysturvallisen työskentelyn varmistamiseen.

Lakisääteinen työterveyshuolto kuuluu jokaiselle ISS:läiselle. Vuosittain tarkastettavalla työterveyshuollon toimintasuunnitelmalla ja siihen sisältyvillä palveluilla pyritään vaikuttamaan kattavasti sekä oikea-aikaisesti henkilöstön terveyden ylläpitämiseen ja sairaudenhoitoon.

Toimintasuunnitelma ja siihen sisällytetyt liitteet pitävät sisällään muun muassa ISS:n päihdeohjelman, ISS:n varhaisen tuen mallin, Epäasiallisen kohtelun ohjeistuksen, Terveystarkastusohjeet, Työpaikkaselvitysprosessin, Työterveyshuollon sairaanhoidon sekä ennaltaehkäisevän toiminnan sisällön.

Vuonna 2023 vakiinnutettiin käytäntöjä tilapäisten työjärjestelyiden hyödyntämisestä koko ISS:llä. Työterveyshuolto suositteli aktiivisesti tilapäisiä työjärjestelyjä sairauspoissaolojen sijaan 950 henkilölle. Tilapäiset työjärjestelyt ovat kaikkien etu silloin, kun sairaus, vika tai vamma ei estä kokonaan työn tekemistä.

Myös erilaisia digitaalisia ratkaisuja hyödynnetään ISS:llä ja työterveyshuollon palveluissa monipuolisesti. ISS:llä on oma työhyvinvoinnin johtamisen järjestelmä ISS Polku, joka on käytössä myös kaikilla työterveyshuollon tiimeillä. Kaikilla työntekijöillä on käytössä kattava digitaalinen työhyvinvointikirjasto ja useita digitaalisia hoitopolkuja, jotka sisältävät niin verkkokursseja kuin valmennusta työterveyshuollon ammattilaisen avulla.

ISS:n henkilöstöstä yli 87 prosenttia käyttää digitaalisia työterveyshuollon palveluratkaisuja.

2.2.2 Työhyvinvointi ISS:llä

Johdamme suunnitelmallisesti mielenterveyden edistämistä, vahvistamme mielenterveyden voimavaroja ja puutumme epäkohtiin.

Työhyvinvointi nähdään ISS:llä tärkeänä strategisena painopistealueena, jotta henkilöstömme pystyy lunastamaan palvelulupauksemme asiakkaillemme. Hyvällä työhyvinvoinnilla luodaan henkilöstölle iloa, yhteisöllisyyttä ja hyviä toimintatapoja arkityöhön. Hyvin johdettu työhyvinvointi lisää työtyytyväisyyttä, alentaa henkilöstökustannuksia, lisää tuottavuutta ja kilpailukykyä sekä tuottaa hyvää palvelua asiakkaillemme.

Tuki- ja liikuntaelinsairaudet aiheuttavat eniten työkyvyttömyyttä ISS:llä. ISS:n TULE-malli on jalostunut pysyväksi yhteistyömalliksi työterveyshuollon ja ISS:n välille. Panostus tuki- ja liikuntaelinsairauksien ehkäisyyn sekä jatkuva prosessin tarkastelu ja ylläpito ovat osoittautuneet oikeiksi toimenpiteiksi. Tuki- ja liikuntaelinsairauksista johtuvien poissaolojen määrä on edelleen laskenut, ja yhteistyömallilla on saavutettu merkittäviä säästöjä sairauspoissaolokustannuksissa.

Mielen hyvinvointi

Vuonna 2022 käyttöön otettua ISS Mielikuntoon -toimintamallia kehitettiin entistä toimivammaksi. Vuonna 2023 tiivistimme entisestään seurantaa ja ennaltaehkäisyä mielenterveyden haasteista johtuvien sairauspoissaolojen hoidossa. Nykyinen työelämä ja maailman tilanne ovat luoneet tarvetta pitää huolta entistä enemmän henkilöstön jaksamisesta, oman hyvinvoinnin ylläpitämisestä ja henkiseen selviytymiseen liittyvistä asioita.

ISS:lle myönnettiin vuonna 2023 kolmannen kerran MIELI Suomen Mielenterveys ry:n Hyvän mielen työpaikka -merkki. Kriteereinä merkille oli muun muassa, kuinka ISS työyhteisönä johtaa suunnitelmallisesti mielenterveyden edistämistä, vahvistaa mielenterveyden voimavaroja ja puuttuu epäkohtiin.

Muu työhyvinvoinnin tukeminen

ISS:llä toteutettiin useita yksittäisiä työhyvinvointia tukevia interventioita, muun muassa psykofyysisen fysioterapian Keho ja Mieli -valmennus sekä työhyvinvointihankkeita eri avainasiakkuuksissa.

Vuoden 2023 aikana julkaistiin työhyvinvointiteemaa käsitteleviä artikkeleita ja hyvinvointivinkkejä eri viestintäkanavissa sekä järjestettiin webinaareja muun muassa työergonomiaan, palautumiseen, uneen, liikuntaan, ravintoon, sairauspoissaolojen johtamiseen ja esihenkilöiden jaksamiseen liittyen.

Liiketoiminnan, työsuojelun ja luottamustoimen kanssa tarkastelimme ja uudistimme ISS:n päihdeohjeen vastaamaan tämän päivän työelämän vaatimuksia.

Esihenkilön johtamisen tukena jatkettiin vaativien keskustelujen valmennuksia koulutuksellista lautapeliä hyödyntäen. Toteutimme esihenkilöille myös yhteistyössä vakuutusyhtiö Varman kanssa ensimmäistä kertaa Mieliystävällisen työelämän ABC -valmennuksen.

 

Sairauspoissaolot

Sairauspoissaolojen seuranta ja työhyvinvoinnin johtaminen kuuluvat ISS:llä jokaisen liiketoiminnan johtoryhmän ja esihenkilön perusjohtamistyöhön sekä liiketoiminnan strategiaan. ISS:llä jokainen esihenkilö ymmärtää työkykyjohtamisen vaikutukset sairauspoissaoloihin ja henkilöstökustannuksiin.

Toimivien sairauspoissaolojohtamisen prosessien sekä hyvän esihenkilötyön ansiosta sairauspoissaolojen suunta saatiin jälleen laskuun. Sairauspoissaoloprosenttimme oli 5,0.

Sairauspoissaolot


2.3 Työturvallisuus

Hyvän asiakaskokemuksen ja turvallisuuden taustalla on suunnitelmallinen tapa toimia ja matala puheeksi ottamisen kynnys.

Pidämme huolta kiinteistöistä ja niiden käyttäjistä. Palvelumme luovat toimivia tiloja, jotka lisäävät asiakkaidemme turvallisuutta ja hyvinvointia. Olemme asettaneet riman korkealle myös henkilöstömme ja alihankinnan työturvallisuuden varmistamisessa. Ennakointiin ja jatkuvaan parantamiseen perustuva toimintamallimme mahdollistaa kaikkien sidosryhmien tarpeiden huomioimisen. Hyvän asiakaskokemuksen ja turvallisuuden taustalla on suunnitelmallinen tapa toimia ja matala puheeksi ottamisen kynnys.

Asiakkaidemme turvallisuus

Turvallisuus on keskeinen osa kaikkea palveluamme, on kyse sitten kiinteistötekniikasta, siivouksesta, ravintoloista tai turvapalveluista. Esimerkiksi siivouspalvelumme varmistavat terveysturvalliset tilat ja hygieniavaatimukset täyttävät tuotantolaitteet. Panostamme aktiivisesti myös sisäilman allergeeneja vähentävään kemikaalivapaaseen siivoukseen. Ravintolapalvelumme tarjoavat terveellisiä vaihtoehtoja, kuten Sydänmerkki-ruokia. Kiinteistöjen oikea-aikainen ylläpito ja perusparannukset luovat turvallisen työympäristön.

Varmistamme palveluidemme laadun säännöllisten havainnointikierrosten avulla. Teimme asiakaskohteissamme vuonna 2023 yhteensä 33 026 havaintokierrosta. Kierrosten onnistumistaso oli erinomainen: havainnoitavista asioista kunnossa oli 96,2 prosenttia.

Henkilöstömme turvallisuus

Globaali työturvallisuus- ja työterveysvisiomme on 100. Numero yksi tarkoittaa, että meidät on tunnistettu alan parhaaksi toimijaksi työturvallisuus- ja työterveysasioissa. Nollat tarkoittavat, että meillä ei tapahdu kuolemaan johtavia tai vakavia onnettomuuksia. Toteutamme visiotamme tavoitteellisen turvallisuustyön avulla.

Turvallisuustyömme perustuu globaalisti sertifioituun HSEQ-johtamisjärjestelmään.  Johtamisjärjestelmä varmistaa parhaisiin käytäntöihin perustuvan OneISS-tavan toimia. Johtamisjärjestelmä perustuu tavoitteellisuuteen, osaamiseen, ennakoivaan tapaan toimia ja tuloksellisuuden varmistamiseen. Johtamisjärjestelmän on sertifioinut DNV.

Henkilöstöä kattavasti aktivoiva ennakoiva turvallisuustyö opettaa havainnoimaan ja tarttumaan toimenpiteitä vaativiin asioihin. Se vahvistaa myös toimintamme suunnitelmallisuutta ja yhteistyötä. Suunnitelmallisuudella on merkittävä rooli myös asiakkaiden turvallisuuden ja tyytyväisyyden varmistamisessa.

Tapaturmataajuudessa merkittävä parannus

Kaikkien työtapaturmien määrää kuvaava taajuusluku TRIF (Total Recordable Injury Frequency) laski kolmanneksella. Myös poissaoloa aiheuttaneista tapaturmista kertova LTIF-taajuus (Lost Time Injury Frequency) parani edellisvuodesta.

Tapaturmien profiilissa ei ole tapahtunut muutoksia. Merkittävimmät työturvallisuushaasteet liittyvät liikkumisen turvallisuuteen eli liukastumisiin ja kompastumisiin. Työpaikkatapaturmien vuoksi menetettyjen työpäivien määrä oli 1 248 päivää vuonna 2023.

Ennakoivan työturvallisuuden tulokset paranivat edellisvuodesta. Henkilöstömme raportoi turvallisuushavaintoja yhteensä 31 479 kappaletta. Se tarkoittaa käytännössä noin 4,1 turvallisuushavaintoa per henkilö. Turvavartteja esihenkilöt raportoivat vuoden aikana 2 257 kappaletta.

Työturvallisuuden kehittämisessä vahva vuosi

Työturvallisuuden kehittämisessä käynnistettiin uusi vaihe. Kolmivuotisesta kehitysohjelmasta toteutettiin ensimmäinen kokonaisuus suunnitelman mukaisesti. Kehittämistyön painopisteinä olivat työturvallisuusohjeet ja -perehdyttäminen sekä ennakoiva turvallisuustyö. Tavoitteena oli lujittaa etulinjan asiakaspalveluyksiköiden onnistumisen edellytyksiä työturvallisuudessa.

Työturvallisuusohjeiden sisällöt, esitystapa ja julkaisukanavat uudistettiin vastaamaan parhaita käytäntöjä. Sisältöjen ohella uudistettiin ohjeiden esitystapa paremmin monikulttuuriseen työympäristöön soveltuvaksi. Siivous- ja ravintolapalveluiden tekstimuotoiset työturvallisuusohjeet korvattiin visualisoiduilla ohjeilla. Kiinteistöhuollon työturvallisuusohjeet koottiin sähköiseksi käsikirjaksi. Ohjeiden julkaisemisessa hyödynnettiin uutta MyISS-kanavaa, joka saavuttaa henkilöstön mobiilisti ja on käytettävissä yli 60 kielellä.

Työturvallisuuden perehdyttämisen viestiä terävöitettiin, ja äänensävy muutettiin asenteista ennakointiin. Kaikille yhteinen työturvallisuuden verkkokurssi tiivistyi ja kehittyi laadullisesti. Uudistetut työturvallisuusohjeet liitettiin osaksi perehdyttämisprosessia. Esihenkilöiden työturvallisuusperehdyttämisessä otettiin käyttöön webinaarit, jotka mahdollistavat koulutusten paremman vuorovaikutteisuuden.

Ennakoivan turvallisuustyön prosessit virtaviivaistettiin ja muokattiin ISS:n tapaan toimia ja organisoitua. Ennakoivia menettelytapoja priorisoitiin, ja niiden läpimenoaikaa tehostettiin voimakkaasti. Riskienarvioinnin ja työlupien kokonaisuus uudistettiin vastaamaan ISS:n globaaleja standardeja ja sidosryhmien odotuksia. Täysin uudistettu työkalu julkaistiin projektityyppisille kertaluonteisille töille ja kemikaaliriskienhallintaan.


2.4 Koulutus ja osaamisen kehittäminen

Osaamisen kehittäminen vaikuttaa henkilöstömme työmotivaatioon ja työviihtyvyyteen sekä koko toimialan arvostukseen ja vetovoimaan.

Henkilöstö on ISS:n tärkein voimavara. Arvostamme ISS:llä henkilöstön osaamista ja ammattitaitoa ja osoitamme sen panostamalla systemaattisesti sekä ammattiteknisen että muun osaamisen kehittämiseen. Osaamisen kehittyminen vaikuttaa myönteisesti henkilöstömme työmotivaatioon ja työviihtyvyyteen sekä koko toimialan arvostukseen ja vetovoimaan työmarkkinoilla.

ISS:n monipuolinen koulutustarjonta kattaa perusammatillisen osaamisen ja tutkintotavoitteisen koulutuksen sekä esihenkilötyötä, johtamista ja asiantuntijatyötä kehittävää valmennusta.

Lisäksi tuemme ja kannustamme henkilöstöämme kehittymään muun muassa projektitoimeksiantojen, urakierron ja työssä oppimisen avulla. Tarjoamme tarvittaessa myös mahdollisuuden mentorointiin tai uravalmennukseen.

Koulutus- ja valmennusohjelmien avulla varmistamme henkilöstön osaamisen korkean tason, ISS:n strategian toteutumisen sekä asiakaslupausten lunastamisen jokaisessa asiakaskohtaamisessa. Haluamme tarjota henkilöstöllemme paikan, jossa voi kasvaa. Tahtotilamme on luoda toimivia tiloja, joissa on hyvä olla. Siihen pääsemme vain pitkäjänteisellä kehitystyöllä ja kyvyllä mukautua muutoksiin unohtamatta jokaisen sitoutumista yhteisen tavoitteeseen.

Osaamisen kehittämisestä vastaa keskitetysti ISS:n People & Culture -tiimi yhdessä liiketoiminnan ja muiden tukiyksiköiden kanssa. Yhteistyö muiden ISS-maiden kanssa on jatkuvaa, ja esimerkiksi asiakkuuksien sekä johtamisen kehittämisen valmennusohjelmat suunnitellaan yhteistyössä usean ISS-maan kanssa. Näin varmistamme mahdollisimman laajan osaamisen hyödyntämisen eri maiden kesken sekä huolehdimme siitä, että parhaat käytännöt eri maiden välillä jalkautuvat jokaisen käyttöön.

Teemme myös merkittävää yhteistyötä eri koulutustoimijoiden kanssa: esimerkiksi Metropolian kanssa toteutetaan ISS insinööri- ja tradenomiohjelmia sekä Taitotalon kanssa muita ammatillisia tutkintoja.

2.4.1 Perehdyttäminen ja työhön opastus

Perehdytyksessä on huomioitu työturvallisuuslain mukaiset vaatimukset sekä eri tehtävissä tarvittava erikoisosaaminen.

Haluamme tukea uuden työntekijän matkaa ISS:läiseksi. Oikeanlaisella tuella, koulutuksella ja huolellisella perehdyttämisellä varmistamme henkilöstöllemme hyvät eväät työn aloittamiseen. Perehdyttämisen sisällöstä ja menetelmistä vastaa People & Culture -tiimi, joka ylläpitää kaikille työntekijöille tarkoitettuja yleisperehdytysohjelmia sekä seuraa niiden suorittamista. Vuoden 2023 aikana uudistettiin ISS:n yleisperehdytyksen verkkokoulutus. ISS-konserni on lisäksi tuottanut kaikille ISS:läisille tarkoitettuja verkkokoulutuksia, jotka ovat osana henkilöstömme perehdytystä. Palvelutuotteiden perehdytysmateriaalia ja toteutusta tuotetaan yhteistyössä Operations Performance -kehitysyksikön kanssa. Perehdytyksessä on huomioitu työturvallisuuslain mukaiset vaatimukset sekä eri tehtävissä tarvittava erikoisosaaminen.

Esihenkilö vastaa siitä, että uusi työntekijä perehdytetään sovitun prosessin mukaisesti. Esihenkilö nimeää jokaiselle uudelle työntekijälle työkummin, joka tukee uutta työntekijää ensimmäisten työpäivien aikana sekä auttaa arjessa ja työtehtäviin opastamisessa. Vakituisten uusien henkilöiden lisäksi perehdytämme määräaikaiset työntekijät, harjoittelijat, tehtävästä toiseen vaihtavat, pitkiltä vapailta palaavat henkilöt sekä vuokratyöntekijät. Perehdytys koostuu yritykseen, työtehtävään, työturvallisuuteen, tuotettaviin palveluihin ja asiakkuuteen perehdyttämisestä. Dokumentoimme perehdytyksen ja seuraamme sen toteutumista yritys- ja liiketoimintayksikkötasoilla säännöllisesti.

Suomessa käytetään ISS:llä globaalisti käytössä olevaa ISS MyLearning LMS -järjestelmää (Learning Management System). Sen avulla saamme koulutustarjonnan kaikkien ISS:läisten nähtäville, jolloin jokainen saa paremman käsityksen omista kouluttautumismahdollisuuksistaan. ISS:n verkkokoulutukset ovat entistä paremmin kaikkien saatavilla, ja osa perehdytyskursseistamme toteutetaan myös verkkokurssimuotoisina. Näin perehtyminen on ketterämpää, ja kaikki materiaali on saatavilla heti ensimmäisestä päivästä alkaen.

Lisäksi esihenkilöroolissa olevat saavat aiempaa helpommin ja selkeämmin näkyviin koko tiimin koulutustilanteen. Työprofiilien perusteella henkilöstön jäsenille voidaan valmiiksi nimetä koulutuksia suoritettavaksi sen lisäksi, että jokainen voi valita avoimesta tarjonnasta itselleen tarpeellisia koulutuksia.

2.4.2 Jatkuva kehittyminen ja koulutukset

Koulutus- ja valmennusohjelmiemme suunnittelu pohjautuu yrityksen strategiaan, työtehtävien edellyttämiin osaamisvaateisiin, liiketoiminnan tarpeeseen, asiakkaiden kanssa tunnistettuihin kehittämiskohteisiin sekä kehityskeskusteluissa esille tulleisiin tarpeisiin.

Kehityskeskustelut ovat olennainen osa henkilöstöjohtamistamme, ja niiden toteutumista ja laatua seurataan kaikilla organisaatiotasoilla. Tällä henkilöstöjohtamisen avainprosessilla on vahva historia ISS:llä, ja olemme toteuttaneet sitä eri muodoissaan jo kahden vuosikymmenen ajan.

Strukturoitujen keskusteluiden avulla vahvistamme henkilöstömme sitoutumista, motivaatiota sekä kyvykkyyttä suoriutua työtehtävistä. Hyvällä johtamisella haluamme varmistaa, että jokainen tietää omalle työtehtävälleen asetetut odotukset ja tavoitteet. Samalla pääsemme rauhassa keskustelemaan myös henkilökohtaisesta kehittymisestä, työssä jaksamisesta sekä hyvinvointia ja työturvallisuutta koskevista teemoista. Kehityskeskustelut pidetään vähintään kerran vuodessa. Toimihenkilöiden kehityskeskusteluprosessiin kuuluu lisäksi kerran vuodessa pidettävä seurantakeskustelu.

Everything DiSC® Työyhteisöprofiili tukee monimuotoisten tiimien kehittymistä

Monimuotoiset tiimit ovat tärkeä kilpailuetu sekä voimavara yrityksessämme. Ymmärtääksemme entistä paremmin erilaisia vuorovaikutustyylejä sekä näkyvää käyttäytymistä ISS:llä on käytössä Everything DiSC® Työyhteisöprofiili. DiSC-profiilin avulla tiimimme oppivat viestimään tehokkaammin sekä rakentamaan toimivaa kanssakäymistä eri sidosryhmien kanssa. ISS:n omat valmentajat toteuttavat DiSC-työpajoja eri tiimeille. Lisäksi DiSC-profiili on osa Leading OneISS -lippulaivaohjelmaamme sekä johtamisen ja yritysjohtamisen erikoisammattitutkintoa (JYET).

360-palaute tukee esihenkilönä kehittymistä

ISS Palveluilla on mahdollista saada palautetta omasta toiminnastaan 360-arvioinnin avulla, joka rakentaa ja vahvistaa ISS:n yhdenmukaista ja tavoitteellista johtamiskulttuuria. Lisäksi arviointi tukee jokaisen arvioitavan kehittymistä esihenkilönä, kollegana ja oman vastuualueensa johtajana. Arviointiprosessissa kehitetään myös palautteen antamisen ja vastaanottamisen kulttuuria ISS:llä. Osallistujat ovat antaneet arviointiprosessista myönteistä palautetta, ja se on koettu hyödylliseksi työkaluksi.

Arvioinnissa henkilö kerää palautetta omasta johtamisestaan ja tavastaan tehdä yhteistyötä muiden kanssa omalta esihenkilöltään, kollegoiltaan, työntekijöiltään sekä muilta sidosryhmiltä. Prosessi on osa koulutusohjelmiamme, ja sen piiriin kuuluvat esihenkilöasemassa olevat ISS:läiset. Arviointiprosessiin kuuluu aina purkutilaisuus, ja palautteen perusteella tehdään henkilökohtainen kehittymissuunnitelma.

Palvelukulttuurin kehittäminen on arvolupauksemme ytimessä

Arvolupauksemme päättyy sanoihin me välitämme sinusta. Tätä lupausta toteutamme panostamalla vahvasti palvelukulttuurin kehittämiseen. Kehittämistä teemme muun muassa asiakkuusjohtamiseen ja erinomaiseen asiakaspalvelukokemukseen tähtäävillä ohjelmillamme.

Placemaker’s Path -palvelukulttuuriohjelma

Jokainen meistä on placemaker. Termillä viitataan sloganiimme People Make Places. Path taas tarkoittaa polkua: haluamme rakentaa jokaiselle ISS:läiselle oman polun ISS:llä. Vuonna 2021 lanseerattu Placemaker’s Path -palvelukulttuuriohjelma kulkeekin ISS:läisen rinnalla koko työsuhteen ajan rekrytoinnista ja perehdytyksestä alkaen.

Ohjelman avulla toteutamme toimintamme tarkoitusta, arvolupaustamme ja strategiaamme käytännössä: meillä on yksi, yhteinen koulutusohjelma, jossa opimme, kuinka luomme asiakkaillamme yhä parempia tiloja, joissa meidän kaikkien on hyvä olla. Vuoden 2023 loppuun mennessä työpajoihin on osallistunut noin 1 030 ISS:läistä.

Ohjelmassa kehitetään myös esihenkilöiden taitoja johtaa tiimejä ja palveluita. Arvolupauksemme muuttuu sanoista teoiksi, kun työntekijöillämme on toimintaympäristö, jossa he voivat onnistua.

Key Account Manager Certification Programme (KAMC)

Halumme palvella asiakkaita erinomaisesti kaikilla tasoilla näkyy myös panostuksessa asiakkuuksien kehittämiseen. Jokainen avainasiakasvastuullisemme suorittaa sertifioinnin koulutusohjelmassa ja saa näin valmiuksia entistä parempaan asiakkuuksien johtamiseen. Sertifioinnin läpäisemiseksi asiakkuusvastuullisten on tullut osoittaa, että he systemaattisesti kehittävät omia asiakkuuksiaan sekä henkilöstöään asiakkaan odotusten mukaisesti ISS:n prosesseja ja työkaluja noudattaen.

ISS-konsernin koulutusohjelmat

ISS-konsernin koulutustarjontaan sisältyy perehdytys, palvelukulttuurin kehittäminen sekä liiketoiminnan ja johtamisen kokonaisuuteen kuuluvat kehittämisohjelmat. Konsernin yhteiset koulutusohjelmat edistävät strategian toteuttamista ja vahvistavat ISS:n yhteistä kulttuuria. Koulutusohjelmien avulla kehitetään johtamista ja yhtenäistä ajattelutapaa. Esimerkiksi lippulaivaohjelmamme Leading OneISS tukee strategiaamme ja kulttuuriamme: kyseessä on kattava oppimis- ja muutosprosessi, jonka tavoitteena on avata johtajiemme ja esihenkilöidemme ajattelutapaa, rakentaa uusia asenteita ja laajempia näkökulmia sekä tarjota käytännön työkaluja ja lähestymistapoja, joiden avulla voimme vahvistaa OneISS-kulttuuria.

Global Management Trainee Programme

ISS:n kansainvälinen Global Management Trainee Programme tarjoaa lahjakkaille ja kunnianhimoisille nuorille kyvyille mahdollisuuden tulla osaksi ISS:n menestystarinaa ja viedä yritystä kohti strategisia päämääriämme keskitettyjen kokonaispalveluratkaisujen tuottajana.

ISS Global Management Trainee -ohjelma on ollut käynnissä vuodesta 2013 lähtien. 18 kuukauden mittaisessa ohjelmassa harjoittelijat työskentelevät liiketoimintajaksoilla eri puolilla palveluorganisaatiotamme sekä ulkomaanvaihdossa toisessa ISS-maassa. Tätä kautta heille muodostuu hyvä kokonaiskäsitys ISS:n paikallisesta ja kansainvälisestä toiminnasta sekä laaja kontaktiverkosto yrityksen sisällä. Ohjelman jälkeen osallistujat jatkavat ISS-uraansa avainasiakkuuksissamme esihenkilö- ja asiantuntijarooleissa. Pidemmän aikavälin tavoitteena on edetä kokemuksen kautta ylemmän johdon tehtäviin. Ohjelma käynnistyy vuosittain syyskuussa, ja hakuaika on käynnissä aina edellisen vuoden vaihteessa.

2.4.3 Tutkintotavoitteinen koulutus

Tavoitteenamme on varmistaa henkilöstön oikeanlainen osaaminen asiakkaiden ja oman työtehtävän tarpeisiin.

Ammatillisen osaamisen kehittämisen tavoitteena on varmistaa henkilöstömme oikeanlainen osaaminen asiakkaiden ja oman työtehtävän tarpeisiin. Ammatillisen koulutuksen vuosittaiset tavoitteet hyväksytään konserniyhteistyöryhmässä, jossa on sekä ylimmän johdon että henkilöstön edustus.

Tutkintotavoitteiseen koulutukseen esimerkiksi oppisopimuksella osallistuu vuosittain yli 350 henkeä. Vuonna 2023 tutkintoon valmistui 190 ISS:läistä. Teemme myös merkittävää yhteistyötä eri koulutustoimijoiden kanssa: Metropolian kanssa toteutettu ISS Insinööriohjelma sai jatkoa syksyllä 2021, ja ISS:n omassa tradenomiohjelmassa opinnot aloitettiin tammikuussa 2022. Ohjelmista odotetaan ensimmäisten valmistuvan vuoden 2024 aikana. Tavoitteenamme on jatkaa näitä ohjelmia tulevaisuudessa.

Koulutamme henkilöstöämme tutkintotavoitteisen koulutuksen ohella asiakaskohtaisesti räätälöidyissä koulutusohjelmissa, työturvallisuudessa, asiakaspalvelutaidoissa ja palvelukäyttäytymisessä, palvelukonseptin hallinnassa, ympäristöasioissa sekä laadunhallinnassa. Esihenkilötaitoja vahvistamme esihenkilöiden ja johdon valmennusohjelmilla.

Joka vuosi merkittävä osa ammatillisen osaamisen tavoitteista ja koulutuksesta ISS:llä liittyy erilaisiin lakisääteisiin tai asiakasympäristön vaatimiin lupa- ja pätevyyskoulutuksiin. Seuraamme ennakoivasti lupien voimassa oloa ja ohjaamme henkilöstöämme sen pohjalta koulutukseen. Näin varmistamme tarvittavien säädösten ja asetusten täyttymisen työtehtäviemme hoitamisen yhteydessä. Esimerkiksi työturvallisuuskortti on asetettu pakolliseksi pätevyydeksi useissa eri toimenkuvissa. Luokkahuonekoulutuksen ohella ja tukena koko henkilöstöllämme on mahdollisuus suorittaa verkkokursseja.

2.4.4 Koulutusinvestoinnit

7 319 ISS:läistä on osallistunut erilaisiin työnantajan tarjoamiin koulutuksiin vuonna 2023. Kouluttautumiseen on käytetty yhteensä 9 100 päivää eli yli 68 000 tuntia. Keskimäärin koulutukseen käytetty aika osallistujaa kohti on noin 9 tuntia. Viime vuonna sijoitimme henkilöstömme kehittämiseen noin 3 miljoonaa euroa.

ISS:llä on käytössä yli 100 erilaista henkilöstölle suunnattua verkkokoulutusohjelmaa liittyen muun muassa perehdytykseen, turvallisuuteen, henkilöstön ja asiakkuuden johtamiseen, ympäristövastuuseen ja tuotekoulutukseen. Lisäksi toteutetaan runsaasti sekä ISS:n omaan koulutustarjontaan kuuluvia että yhteistyökumppaneiden kanssa toteutettavia luokkahuonekoulutuksia.


2.5 Palkitseminen

Palkitsemisen ja etujen avulla huomioidaan onnistuneita työsuorituksia ja pitkiä työuria sekä edistetään työhyvinvointia ja työturvallisuuskulttuuria.

ISS:n palkkapolitiikka perustuu työehtosopimusten ja työn vaativuuden mukaiseen palkkaukseen. Palkitsemisen ja etujen avulla huomioidaan onnistuneita työsuorituksia ja pitkiä työuria, sekä edistetään työhyvinvointia ja työturvallisuuskulttuuria.

ISS tarjoaa työntekijöilleen liikunta-, kulttuuri- ja hyvinvointiedun sekä mahdollisuuden työsuhdepyörään.

ISS:llä on käytössä kertapalkitsemisen työkalu, jonka puitteissa esihenkilöt voivat huomioida kattavasti sekä yksilöitä että tiimejä erinomaisista ja poikkeuksellisista työsuorituksista. Vuonna 2023 annettiin lähes 1 900 kertapalkkiota. Ylivoimaisesti eniten palkittiin erinomaisista työsuorituksista, mutta myös asiakkailta tulleista palautteista sekä ennakoivasta ja vahvasta työturvallisuuskäyttäytymisestä.

ISS:llä arvostetaan pitkiä työuria, ja yritys palkitsee työntekijöitään, kun 10, 20, 30 ja 40 vuoden palvelusvuodet tulevat täyteen. Vuonna 2023 ISS huomioi 246 työntekijää palvelusvuosipalkkiolla. Vuonna 2023 ISS myös haki itsenäisyyspäivän kunniamerkkejä viidelle ansioituneelle ammattilaiselle. Suomen tasavallan presidentti myönsi Suomen Valkoisen Ruusun 1 luokan mitalin kultaristein Jaana Kumlinille, Leena Nevalaiselle, Kai Niemiselle ja Riitta Väisäselle sekä Suomen Valkoisen Ruusun ansioristin Kristian Wickströmille.

ISS palkitsi myös vuonna 2023 työntekijöitään Omena-palkinnolla. Omena-ohjelman tarkoitus on antaa tunnustusta ja palkita esimerkillisiä työntekijöitä, jotka tuottavat erinomaisia palvelukokemuksia ja tukevat omalla työllään asiakkaan liiketoiminnan kehittymistä. Omena-ohjelman avulla nostetaan esiin esimerkillisiä työkavereita inspiraatioksi muille.

Jokainen Omena-ehdokas palkittiin pikapalkkiolla ja kiitoksella. Rahapalkkion saavia voittajia valittiin joka kuukausi ehdotettujen keskuudesta kuusi eli yksi jokaisesta ISS:n liiketoimintayksiköstä. Usein ehdokkaana oli kokonainen tiimi, joka strategiamme mukaisesti oli toteuttanut palvelurajat ylittävää työtä asiakkaan hyväksi. Näin ollen yhteensä 153 ISS:läistä sai kuukauden Omena-palkinnon vuonna 2023. Vuoden lopulla kuukausivoittajien keskuudesta valittiin liiketoimintayksiköiden finalistit, jotka saivat palkinnoksi iPadin ja jatkoivat kilpailemista 5 000 euron arvoisesta ISS Vuoden Omena -palkinnosta. ISS Suomen Vuoden 2023 Omena -palkinnon voitti KA1-liiketoimintayksiköstä palveluohjaaja Moses Villafranca.