3.0 Tarjoamme vakaan ja turvallisen työpaikan, joka mahdollistaa jatkuvan oppimisen ja kehittymisen

Henkilöstö on yrityksemme tärkein voimavara. Ammattitaitoiset osaajamme tekevät toimintamme tarkoituksen todeksi: he luovat tiloja, joissa on hyvä olla ja tekevät näin maailmasta toimivan. Arvostamme erilaisuutta ja monimuotoisuutta, huolehdimme ammattilaistemme hyvinvoinnista ja turvallisuudesta sekä kannustamme jatkuvaan oppimiseen ja kehittymiseen. Koulutus- ja valmennusohjelmien avulla tuemme henkilöstömme urapolkuja.

3.1 Luotettava ja turvallinen työpaikka

ISS:n kilpailukyky syntyy osaavien työntekijöiden ammattitaidosta ja hyvinvoinnista.

ISS panostaa voimakkaasti toimintansa vastuullisuuteen, läpinäkyvyyteen ja tasapuolisuuteen. Yhtiö on sitoutunut noudattamaan lakeja ja asetuksia sekä omalle toiminnalleen asettamia vastuullisuuskriteerejä. Työntekijöidemme henkilökorttiin on liitetty veronumero osoituksena työnantajavelvoitteiden vastuullisesta hoitamisesta ja harmaan talouden torjumisesta. ISS:n kilpailukyky syntyy osaavien työntekijöiden ammattitaidosta ja hyvinvoinnista. Vastuullisuus on siten keskeistä myös työsuhdeasioissamme. Henkilöstön terveys, turvallisuus ja työkyky ovat meille ensiarvoisen tärkeitä. Kuuntelemme henkilöstöämme ja kohtelemme heitä yksilöinä avoimesti ja kunnioittavasti.

Arvostamme erilaisuutta ja monimuotoisuutta. ISS:n 7 910 työntekijää edustavat sataa eri kansallisuutta, ja iältään he ovat 16–76-vuotiaita. ISS edistää toiminnassaan tasa-arvoa, monimuotoisuutta ja yhdenvertaisuutta tavoitteellisesti ja pitkäjänteisesti. Tasa-arvoinen ja yhdenvertainen työyhteisö heijastaa yhtiön arvoja, joita ovat yhtenäisyys, rehellisyys, yrittäjyys, vastuullisuus ja laatu. Syrjintä on ISS:llä ehdottomasti kielletty, ja sitä pyritään torjumaan kaikilla osa-alueilla.

3.1.1 Työnantajalupaus

Tavoitteemme on tarjota monimuotoinen ja turvallinen työympäristö, joka tukee jokaisen työntekijän henkilökohtaista kehitystä ja urapolkua.

Työntekijöiden arvostaminen on yksi yritysvastuullisuutemme keskeisistä periaatteista. Sitoudumme luomaan turvallisia ja kestäviä työpaikkoja, jotka edistävät ympäristön kestävyyttä ja joissa jokainen voi tuntea olevansa osa yhteisöä ja tehdä merkityksellistä työtä. ISS:n työnantajalupaus korostaa jokaisen ISS:läisen oikeutta löytää paikkansa, olla oma itsensä ja luoda oma polkunsa.

Tavoitteemme on tarjota monimuotoinen ja turvallinen työympäristö, joka tukee jokaisen työntekijän henkilökohtaista kehitystä ja urapolkua. Meillä on korkeat työterveyden ja työturvallisuuden standardit, ja edistämme työntekijöiden fyysistä ja henkistä hyvinvointia. Pyrimme lisäämään yhdenvertaisuutta ja monimuotoisuutta ja toivomme työnhakijoita kaikista taustoista ja kyvykkyyksistä.

Olemme placemakereita, jotka haluavat tehdä maailmasta paremman. Sitoudumme tekemään asiakkaidemme elämästä entistä helpompaa, tuottavampaa ja mukavampaa – monin tavoin ja monella tasolla. Tämä tarkoittaa muun muassa sitä, että kannustamme työntekijöitämme tekemään ympäristötekoja ja tarjoamme heille mahdollisuuksia kehittää tietoisuuttaan ympäristöasioissa. Yhdessä edistämme ympäristön kestävyyttä ja luomme tiloja, joissa on hyvä olla.

Meillä tulokset saavutetaan yhteistyöllä. Uskomme yhteenkuuluvuuteen ja siihen, että jokaiselle löytyy paikkansa. ISS:llä työntekijät ovat osa arvostettua, monimuotoista ja globaalia yhteisöä, jossa jokainen saa olla oma itsensä. Olemme ylpeitä siitä, että voimme tarjota työpaikan, jossa jokainen työntekijä voi tuntea olonsa turvalliseksi, arvostetuksi ja kunnioitetuksi ja jossa jokainen voi saavuttaa täyden potentiaalinsa. Olemme paikka juuri sinulle.

3.1.2 Tietosuoja ISS:llä

Globaali tietosuojapolitiikka antaa vahvan perustan kaikille ISS:n kansallisille toimijoille ja sidosryhmille.

Vastuullisena työnantajana ja palveluntarjoajana ISS suhtautuu hyvin vakavasti myös velvollisuuteensa käsitellä henkilötietoja turvallisesti ja asianmukaisesti. ISS-konserni on luonut globaalin tietosuojapolitiikan, joka antaa vahvan perustan kaikille ISS:n kansallisille toimijoille ja sidosryhmille.

Varmistaakseen tietosuojasääntöjen noudattamisen maailmanlaajuisesti ISS on nimittänyt konsernin tietosuojavastaavan (Group Data Protection Manager, Group DPM). Tämän lisäksi kaikilla mailla, jotka toimittavat itse ISS:n palveluja, on oltava nimetty paikallinen tietosuojavastaava (Local Data Protection Manager, Local DPM). ISS-konsernin Privacy-yksikön tehtävänä on tukea kansallisia toimijoita tietosuojapolitiikan toteuttamisessa sekä asetettujen tavoitteiden saavuttamisessa.

ISS Palvelut Oy ja sen sisaryhtiöt panostavat merkittävästi resursseja tietosuoja-asioiden asianmukaiseen hoitamiseen ja kehittää toimintatapojaan jatkuvasti. Suomessa tietosuoja-asioista vastaa paikallisen DPM:n lisäksi myös tietosuojatiimi, jonka tehtävänä on jatkuvasti arvioida nykyisiä käytänteitä ja seurata kehittyvää lainsäädäntöä.

3.1.3 Henkilöstö lukuina 2022

Henkilöstön jakauma sukupuolen mukaan

Henkilöstön ikäjakauma

Työsuhteiden kesto

Määräaikaiset ja vakituiset työntekijät

Osa- ja kokoaikaiset työntekijät

Toimihenkilöt ja työntekijät

Henkilöstön määrä palveluittain

Henkilöstön määrä alueittain


3.2 Työhönoton periaatteet

Tavoitteenamme on tarjota jokaiselle työntekijälle hänen elämäntilanteeseensa sopiva työsuhde.

Rekrytoidessamme uusia työntekijöitä kohtelemme kaikkia hakijoita tasavertaisesti ja valitsemme tehtävään parhaiten soveltuvan hakijan tehtävälle asetettuihin kriteereihin peilaten. Kohtelemme hakijoitamme tasa-arvoisesti ja arvostamme monimuotoista työyhteisöä, sillä yhteiskunta tarvitsee jokaisen työpanosta.  

Tavoitteenamme on tarjota jokaiselle työntekijälle hänen elämäntilanteeseensa sopiva työsuhde. Tarjoamme väyliä työelämään vastavalmistuneille, kokeneille ammattilaisille, vailla ammatillista koulutusta oleville nuorille, pitkään työtä vailla olleille aikuisille, alan vaihtajille, osatyökykyisille, maahanmuuttajataustaisille sekä oppisopimusopiskelijoille ja harjoittelijoille.  

Haluamme luoda jokaiselle työnhakijalle hyvän hakijakokemuksen. Annamme kaikille hakijoille palautteen hakemuksen saapumisesta ja rekrytointipäätöksistä. Lisäksi huolehdimme, että hakeminen ISS:lle on aina luottamuksellista ja ettei hakemustietoja luovuteta eteenpäin ilman hakijan lupaa. 


3.3 Henkilöstön hyvinvointi

Henkilöstömme terveysturvallinen työskentely on ensiarvoisen tärkeä osa strategiaamme.

ISS on palveluntuottaja, jonka kilpailukyky rakentuu osaavien työntekijöiden tiedoista, taidoista, motivaatiosta ja kokonaisvaltaisesta työhyvinvoinnista. Henkilöstömme terveysturvallinen työskentely on ensiarvoisen tärkeä osa strategiaamme.

Terveys-, turvallisuus- ja työkykyjohtamisemme perustuvat vahvaan esihenkilötyöhön sekä ennakointiin, seurantaan ja reagointiin. Olennaista on tiivis yhteistyö ja yhteisesti sovitut toimintamallit muun muassa työterveyshuollon ja vakuutusyhtiöiden kanssa. Tästä muodostuu vahva ja saumaton työkykyketju.

Noudatamme ISS-konsernin terveys-, turvallisuus-, ympäristö- ja laatujohtamisjärjestelmää (HSEQ Management System) sekä ISS Palveluiden toimintajärjestelmää. Toimintaohjeissamme on kuvattu terveys- ja turvallisuusasioiden hallinta ja kehittäminen ISO 45001 -standardin mukaisesti.

3.3.1 Työterveyshuolto

Pitkä ja luottamuksellinen kumppanuus työterveyshuollon kanssa mahdollistaa rakentavan ja kehittävän yhteistyön.

Ennakoiva ja reagoiva työkykypolku on välittävää ja vastuullista esihenkilötoimintaa työhyvinvoinnin johtamisessa. Varhainen tuki, yhteistyö sekä toimenpiteet vakuutusyhtiöiden, Kelan ja työterveyshuollon kesken mahdollistavat oikea-aikaiset ja yksilölliset työhyvinvoinnin toimenpiteet henkilöstölle koko työuran aikana.

ISS ja työterveyshuolto ovat kehittäneet prosesseja aktiivisesti, ja yhteistyön painopisteet ovat siirtyneet entistä enemmän ennaltaehkäisevään terveysturvallisen työskentelyn varmistamiseen.

Vuonna 2022 jatkettiin ja vakiinnutettiin edelleen tilapäisten työjärjestelyiden hyödyntämistä koko ISS:llä. Työterveyshuolto suositteli aktiivisesti tilapäisiä työjärjestelyjä sairauspoissaolojen sijaan. Tilapäiset työjärjestelyt ovat kaikkien etu silloin, kun sairaus, vika tai vamma ei estä kokonaan työn tekemistä.

ISS:n henkilöstöstä yli 85 prosenttia käyttää digitaalisia työterveyshuollon palveluratkaisuja.

3.3.2 Työhyvinvointi ISS:llä

Panostus tuki- ja liikuntaelinsairauksien ehkäisyyn on osoittautunut oikeaksi toimenpiteeksi kaikilla seuratuilla mittareilla.

Työhyvinvointi nähdään ISS:llä tärkeänä strategisena painopistealueena, jotta henkilöstömme pystyy lunastamaan palvelulupauksemme asiakkaillemme. Hyvällä työhyvinvoinnilla luodaan henkilöstölle iloa, yhteisöllisyyttä ja hyviä toimintatapoja arkityöhön. Hyvin johdettu työhyvinvointi lisää työtyytyväisyyttä, alentaa henkilöstökustannuksia, lisää tuottavuutta ja kilpailukykyä sekä tuottaa hyvää palvelua asiakkaillemme.

Vuonna 2021 otettiin käyttöön ISS Palveluiden oma työkyky- ja työhyvinvointijohtamisen toimintajärjestelmä ISS Polku tukemaan esihenkilöiden, HR:n ja yhteistyötahojen saumatonta yhteistyötä työkykyprosessissa. Vuonna 2022 järjestelmän raportointikokonaisuutta kehitettiin edelleen tukemaan liiketoimintaa.

Tuki- ja liikuntaelinsairaudet aiheuttavat edelleen eniten työkyvyttömyyttä ISS:llä. Vuonna 2019 käynnistetty TULE-hanke on jalostunut pysyväksi yhteistyömalliksi työterveyshuollon ja ISS:n välille. Panostus tuki- ja liikuntaelinsairauksien ehkäisyyn sekä prosessin tarkastelu uudesta näkökulmasta ovat osoittautuneet oikeiksi toimenpiteiksi kaikilla seuratuilla mittareilla. Vuonna 2021 tuki- ja liikuntaelinsairauksista aiheutuneita poissaoloja ja oli 7 563 päivää vähemmän kuin vuonna 2020 ja vuonna 2022 puolestaan 5 200 päivää vähemmän kuin vuonna 2021. Yhteistyömallilla on saavutettu merkittäviä säästöjä sairauspoissaoloissa.

Mielen hyvinvointi

Vuonna 2022 kehitimme ISS Mielikuntoon -toimintamallia entistä toimivammaksi. Korona toi entistä tärkeämmäksi huolehtia henkilöstön jaksamiseen, oman hyvinvoinnin ylläpitämiseen ja henkiseen selviytymiseen liittyviä asioita.

ISS:lle myönnettiin vuonna 2022 toisen kerran MIELI Suomen Mielenterveys ry:n Hyvän mielen työpaikka -merkki. Kriteereinä merkille oli muun muassa, kuinka ISS työyhteisönä johtaa suunnitelmallisesti mielenterveyden edistämistä, vahvistaa mielenterveyden voimavaroja ja puuttuu epäkohtiin.

Muu työhyvinvoinnin tukeminen

ISS:llä toteutettiin useita yksittäisiä työhyvinvointia tukevia interventioita, muun muassa siivouksen palveluliiketoiminnan 85 esihenkilön työnohjauksellinen valmennus Mielissään työssä sekä useita työhyvinvointihankkeita eri avainasiakkuuksissa.

Järjestimme myös webinaareja, joiden aiheina olivat Päihdehaitat hallintaan, Hyvä arki kriisien keskellä, Uni ja palautuminen sekä Ennaltaehkäisevää käytännön ergonomiaa.

Lisäksi vuoden 2022 aikana julkaistiin useita artikkeleita työhyvinvointiin liittyen sekä hyvinvointivinkkejä eri viestintäkanavissa kuukausittain.

Liiketoiminnan, työsuojelun ja luottamustoimen kanssa tarkastelimme ja uudistimme ISS:n varhaisen tuen mallia vastaamaan tämän päivän työelämän vaatimuksia.

Esihenkilön johtamisen tueksi teimme yhteistyössä Muutostaito Oy:n kanssa koulutuksellisen pelin vaativien keskustelujen tueksi. Pelistä toteutettiin lautapelimalli sekä digitaalinen peliratkaisu.

Sairauspoissaolot

Sairauspoissaolojen seuranta ja työhyvinvoinnin johtaminen kuuluvat ISS:llä jokaisen liiketoiminnan johtoryhmän ja esihenkilön perusjohtamistyöhön. Jokainen esihenkilö ymmärtää työkykyjohtamisen vaikutukset sairauspoissaoloihin ja henkilöstökustannuksiin.

Koronapandemiasta sekä syksyn laajoista infektiotartunnoista johtuen poissaoloihin johtaneiden sairastumisten määrä kasvoi vuonna 2022. Toimivien sairauspoissaolojohtamisen prosessien sekä hyvän esihenkilötyön ansiosta sairauspoissaolojen lisääntyminen pysyi maltillisena. Sairauspoissaoloprosenttimme oli 5,2.

Sairauspoissaolot


3.4 Työturvallisuus

Turvallisuus on ISS:n tapa tehdä työtä; turvallisuus ei ole vaihtuva prioriteetti, vaan arvo.

Globaali työturvallisuus- ja työterveysvisiomme on 100. Numero yksi tarkoittaa, että meidät on tunnistettu alan parhaaksi toimijaksi työturvallisuus- ja työterveysasioissa. Nollat tarkoittavat, että meillä ei tapahdu kuolemaan johtavia tai vakavia onnettomuuksia. Toteutamme visiotamme systemaattisen turvallisuustyön avulla. Turvallisuus on ISS:n tapa tehdä työtä; turvallisuus ei ole vaihtuva prioriteetti, vaan arvo.

Työturvallisuusjohtamisen selkärangan muodostaa ISS:n globaali sertifioitu HSEQ-johtamisjärjestelmä. Johtamisjärjestelmän yhteiset elementit varmistavat yhteisen tavan toimia ja vähimmäisvaatimusten toteutumisen. Keskeisiä elementtejä ovat HSEQ-käsikirja ja toimintasuunnitelma sekä toimintatapoja ja raportointia koskevat ohjeet. Johtamisjärjestelmän on sertifioinut DNV.

Johtamisjärjestelmän toimintamallit viedään käytäntöön perehdyttämisprosessin ja johtamisen avulla. Tarjoamme henkilöstöllemme kattavan määrän työturvallisuuden verkkokoulutuksia, joiden suorittaminen on joustavaa. Keskeisessä roolissa on myös vahvaan vuorovaikutukseen nojaava ennakoiva turvallisuustyö. Esihenkilöiden valmennuksissa työturvallisuudella on kiinteä osa. Prosessien toimivuutta ja johtamisjärjestelmän tuloksellisuutta arvioimme auditointien ja katselmointien avulla.

Tapaturmataajuudessa jäätiin tavoitteesta

Poissaoloa aiheuttaneiden tapaturmien taajuus (LTIF, Lost Time Injury Frequency) nousi edellisvuodesta tasolle 7,5. Tapaturmataajuus on kuitenkin matalammalla tasolla kuin ennen koronapandemiaa, joka on ollut myös työturvallisuuden johtamisen näkökulmasta poikkeuksellinen ajanjakso. Tapaturmien profiilissa ei ole tapahtunut muutoksia. Merkittävimmät työturvallisuushaasteet liittyvät liikkumisen turvallisuuteen eli liukastumisiin ja kompastumisiin.

Tapaturmataajuus (LTIF)

Ennakoivan turvallisuustyön konseptia muokataan sopimaan paremmin ISS:n tapaan toimia ja organisoitua.

Ennakoivissa työturvallisuusmittareissa jäätiin hieman jälkeen edellisvuoden tasosta. Turvallisuushavaintoja tehtiin yhteensä 28 289 kappaletta. Se tarkoittaa käytännössä noin neljää turvallisuushavaintoa per henkilö. Turvavartteja raportoitiin 1 985 kappaletta.

Työturvallisuuden kehittäminen

Olemme tunnistaneet tarpeen uuden kehitysvaiheen käynnistämiselle. Haluamme vastata sidosryhmiemme kasvaviin odotuksiin ja varmistaa tapaturmataajuuden myönteisen kehityksen tulevina vuosina.

Vuoden aikana työturvallisuuden kehitystiimiä vahvistettiin kahdella prosessiteollisuuden kunnossapidon ja projektitoiminnan työturvallisuusammattilaisella. Myös konsernin työturvallisuustoimintojen johtoa uudistettiin. Loppuvuoden aikana laadittiin työturvallisuudesta perusteellinen nykytila-analyysi, kuvattiin tavoitetila ja asetettiin keskeiset toimenpiteet vuosille 2023–2025.

Kehityssuunnitelman avulla siirretään työturvallisuustyön painopistettä tiedollisten valmiuksien luomisesta ennakoivien rutiinien juurruttamiseen. Ennakoivan turvallisuustyön konseptia muokataan sopimaan paremmin ISS:n tapaan toimia ja organisoitua. Myös monikulttuurinen työympäristö huomioidaan paremmin esimerkiksi visuaalisen johtamisen keinoin.

Osana kehityssuunnitelman nykytila-analyysiä suunniteltiin ja valmistauduttiin loppuvuodesta tilaajayritysten HSEQ-arviointiin. Kiwa Inspecta ja asiakkaamme toteuttivat viiden päivän mittaisen auditoinnin tammikuussa 2023 ISS Suomen päätoimipaikassa sekä asiakaskohteissa ympäri Suomen. Saavutimme auditoinnissa kiitettävän arvosanan. Meidät arvioitiin toimialamme parhaaksi ja kaikista 650 auditoidusta yrityksestä kuudenneksi parhaaksi. Kokonaispistemäärämme 715 ylittää huomattavasti kaikkien auditoitujen yrityksien pistekeskiarvon (382).

Auditoinnissa ISS sai kiitosta ennen kaikkea järjestelmällisestä ja hyvin organisoidusta toiminnastaan sekä erinomaisesta kyvykkyydestä reagoida kehittämiskohteisiin ja mahdollisiin poikkeamiin.


3.5 Koulutus ja osaamisen kehittäminen

Osaamisen kehittäminen vaikuttaa henkilöstömme työmotivaatioon ja työviihtyvyyteen sekä koko toimialan arvostukseen ja vetovoimaan.

Henkilöstö on ISS:n tärkein voimavara. Arvostamme ISS:llä henkilöstön osaamista ja ammattitaitoa ja osoitamme sen panostamalla systemaattisesti sekä ammattiteknisen että muun osaamisen kehittämiseen. Osaamisen kehittyminen vaikuttaa myönteisesti henkilöstömme työmotivaatioon ja työviihtyvyyteen sekä koko toimialan arvostukseen ja vetovoimaan työmarkkinoilla.

ISS:n monipuolinen koulutustarjonta kattaa perusammatillisen osaamisen ja tutkintotavoitteisen koulutuksen sekä esihenkilötyötä, johtamista ja asiantuntijatyötä kehittävää valmennusta.

Lisäksi tuemme ja kannustamme henkilöstöämme kehittymään muun muassa projektitoimeksiantojen, urakierron ja työssä oppimisen avulla. Tarjoamme tarvittaessa myös mahdollisuuden mentorointiin tai uravalmennukseen.

Koulutus- ja valmennusohjelmien avulla varmistamme henkilöstön osaamisen korkean tason, ISS:n strategian toteutumisen sekä asiakaslupausten lunastamisen jokaisessa asiakaskohtaamisessa. Haluamme tarjota henkilöstöllemme paikan, jossa voi kasvaa. Tahtotilamme on luoda toimivia tiloja, joissa on hyvä olla. Siihen pääsemme vain pitkäjänteisellä kehitystyöllä ja kyvyllä mukautua muutoksiin unohtamatta jokaisen sitoutumista yhteisen tavoitteeseen.

Osaamisen kehittämisestä vastaa keskitetysti ISS:n People & Culture -tiimi yhdessä liiketoiminnan ja muiden tukiyksiköiden kanssa. Yhteistyö muiden ISS-maiden kanssa on jatkuvaa, ja esimerkiksi asiakkuuksien sekä johtamisen kehittämisen valmennusohjelmat suunnitellaan yhteistyössä usean ISS-maan kanssa. Näin varmistamme mahdollisimman laajan osaamisen hyödyntämisen eri maiden kesken sekä huolehdimme siitä, että parhaat käytännöt eri maiden välillä jalkautuvat jokaisen käyttöön.

Teemme myös merkittävää yhteistyötä eri koulutustoimijoiden kanssa: Metropolian kanssa toteutettu ISS Insinööriohjelma sai jatkoa syksyllä 2021, ja ISS:n omassa tradenomiohjelmassa opinnot aloitettiin tammikuussa 2022.

3.5.1 Perehdyttäminen ja työhön opastus

Perehdytyksessä on huomioitu työturvallisuuslain mukaiset vaatimukset sekä eri tehtävissä tarvittava erikoisosaaminen.

Haluamme tukea uuden työntekijän matkaa ISS:läiseksi. Oikeanlaisella tuella, koulutuksella ja huolellisella perehdyttämisellä varmistamme henkilöstöllemme hyvät eväät työn aloittamiseen. Perehdyttämisen sisällöstä ja menetelmistä vastaa People & Culture -tiimi, joka laatii valtakunnalliset perehdytysohjelmat ja seuraa niiden suorittamista. ISS-konsernissa on määritelty, millainen uuden esihenkilön ja työntekijän perehdytys minimissään on. Perehdytyksessä on huomioitu työturvallisuuslain mukaiset vaatimukset sekä eri tehtävissä tarvittava erikoisosaaminen.

Esihenkilö vastaa siitä, että uusi työntekijä perehdytetään sovitun prosessin mukaisesti. Hän voi nimetä uudelle työntekijälle lisäksi työkummin auttamaan ja tukemaan työntekijää arjessa ja työhön opastamisessa. Vakituisten uusien henkilöiden lisäksi perehdytämme määräaikaiset työntekijät, harjoittelijat, tehtävästä toiseen vaihtavat, pitkiltä vapailta palaavat henkilöt sekä vuokratyöntekijät. Perehdytys koostuu yritykseen, työtehtävään, työturvallisuuteen, tuotettaviin palveluihin ja asiakkuuteen perehdyttämisestä. Dokumentoimme perehdytyksen ja seuraamme sen toteutumista yritys- ja liiketoimintayksikkötasoilla säännöllisesti.

Suomessa käytetään ISS:ssä globaalisti käytössä olevaa ISS MyLearning LMS -järjestelmää (Learning Management System). Sen avulla saamme koulutustarjonnan kaikkien ISS:läisten nähtäville, jolloin jokainen saa paremman käsityksen omista kouluttautumismahdollisuuksistaan. Myös ISS:n verkkokoulutukset ovat entistä paremmin kaikkien saatavilla. Myös perehdytyskurssimme ovat verkkokurssimuotoisia. Näin perehtyminen on ketterämpää, ja kaikki materiaali on saatavilla heti ensimmäisestä päivästä alkaen.

Lisäksi esihenkilöroolissa olevat saavat aiempaa helpommin ja selkeämmin näkyviin koko tiimin koulutustilanteen. Työprofiilien perusteella henkilöstön jäsenille voidaan valmiiksi nimetä koulutuksia suoritettavaksi sen lisäksi, että jokainen voi valita avoimesta tarjonnasta itselleen tarpeellisia koulutuksia.

3.5.2 Jatkuva kehittyminen ja koulutukset

Koulutus- ja valmennusohjelmiemme suunnittelu pohjautuu yrityksen strategiaan, työtehtävien edellyttämiin osaamisvaateisiin, liiketoiminnan tarpeeseen, asiakkaiden kanssa tunnistettuihin kehittämiskohteisiin sekä kehityskeskusteluissa esille tulleisiin tarpeisiin.

Kehityskeskustelut ovat olennainen osa henkilöstöjohtamistamme, ja niiden toteutumista ja laatua seurataan kaikilla organisaatiotasoilla. Tällä henkilöstöjohtamisen avainprosessilla on vahva historia ISS:llä, ja olemme toteuttaneet sitä eri muodoissaan jo kahden vuosikymmenen ajan.

Strukturoitujen keskusteluiden avulla vahvistamme henkilöstömme sitoutumista, motivaatiota sekä kyvykkyyttä suoriutua työtehtävistä. Hyvällä johtamisella haluamme varmistaa, että jokainen tietää omalle työtehtävälleen asetetut odotukset ja tavoitteet. Samalla pääsemme rauhassa keskustelemaan myös henkilökohtaisesta kehittymisestä, työssä jaksamisesta sekä hyvinvointia ja työturvallisuutta koskevista teemoista. Kehityskeskustelut pidetään vähintään kerran vuodessa. Toimihenkilöiden kehityskeskusteluprosessiin kuuluu lisäksi kerran vuodessa pidettävä seurantakeskustelu.

360-palaute tukee esihenkilönä kehittymistä

ISS Palveluilla on mahdollista saada palautetta omasta toiminnastaan 360-arvioinnin avulla, joka rakentaa ja vahvistaa ISS:n yhdenmukaista ja tavoitteellista johtamiskulttuuria. Lisäksi arviointi tukee jokaisen arvioitavan kehittymistä esihenkilönä, kollegana ja oman vastuualueensa johtajana. Arviointiprosessissa kehitetään myös palautteen antamisen ja vastaanottamisen kulttuuria ISS:llä. Osallistujat ovat antaneet arviointiprosessista myönteistä palautetta, ja se on koettu hyödylliseksi työkaluksi.

Arvioinnissa henkilö kerää palautetta omasta johtamisestaan ja tavastaan tehdä yhteistyötä muiden kanssa omalta esihenkilöltään, kollegoiltaan, työntekijöiltään sekä muilta sidosryhmiltä. Prosessi on osa koulutusohjelmiamme, ja sen piiriin kuuluvat esihenkilöasemassa olevat ISS:läiset. Arviointiprosessiin kuuluu aina henkilökohtainen palautekeskustelu ja palautteen perusteella tehdään henkilökohtainen kehittymissuunnitelma.

Palvelukulttuurin kehittäminen on arvolupauksemme ytimessä

Arvolupauksemme päättyy sanoihin me välitämme sinusta. Tätä lupausta toteutamme vahvalla panostuksella palvelukulttuurin kehittämiseen. Kehittämistä teemme muun muassa asiakkuusjohtamiseen ja erinomaiseen asiakaspalvelukokemukseen tähtäävillä ohjelmillamme.

Placemaker’s Path -palvelukulttuuriohjelma

Jokainen meistä on placemaker. Termillä viitataan sloganiimme People Make Places. Path taas tarkoittaa polkua: haluamme rakentaa jokaiselle ISS:läiselle oman polun ISS:llä. Vuonna 2021 lanseerattu Placemaker’s Path -palvelukulttuuriohjelma kulkeekin ISS:läisen rinnalla koko työsuhteen ajan rekrytoinnista ja perehdytyksestä alkaen.

Ohjelman avulla toteutamme toimintamme tarkoitusta, arvolupaustamme ja strategiaamme käytännössä: meillä on yksi, yhteinen koulutusohjelma, jossa opimme, kuinka luomme asiakkaillamme yhä parempia tiloja, joissa meidän kaikkien on hyvä olla. Vuonna 2022 jatkoimme Placemaker’s Path –palvelukulttuuriohjelmamme toteuttamista ja työpajoihin osallistui lähes 900 ISS:läistä.

Ohjelmassa kehitetään myös esihenkilöiden taitoja johtaa tiimejä ja palveluita. Arvolupauksemme muuttuu sanoista teoiksi, kun työntekijöillämme on toimintaympäristö, jossa he voivat onnistua.

Key Account Manager Certification (KAMC)

Halumme palvella asiakkaita erinomaisesti kaikilla tasoilla näkyy myös panostuksessa asiakkuuksien kehittämiseen. Jokainen asiakkuusjohtajamme suorittaa sertifioinnin konsernin koulutusohjelmassa ja saa sitä kautta valmiuksia entistä parempaan asiakkuuksien johtamiseen. Valmennuksen läpikäynyt on ohjelman päätteeksi sertifioitu johtamaan avainasiakkuuksia ylimmän johdon toimesta. Sertifioinnin läpäisemiseksi asiakkuusjohtajien on tullut osoittaa, että he systemaattisesti kehittävät omia asiakkuuksiaan sekä henkilöstöään asiakkaan odotusten mukaisesti ISS:n prosesseja ja työkaluja noudattaen.

Valmennuksesta on saatu erittäin positiivisia kokemuksia. Myös asiakkaita on otettu mukaan kuulemaan, miten haluamme kehittää asiakkaan saamaa palvelua ja yhteistyötä.

ISS-konsernin koulutusohjelmat

ISS-konsernin koulutustarjontaan sisältyy perehdytys, palvelukulttuurin kehittäminen sekä liiketoiminnan ja johtamisen kokonaisuuteen kuuluvat kehittämisohjelmat. Konsernin yhteiset koulutusohjelmat edistävät strategian toteuttamista ja vahvistavat ISS:n yhteistä kulttuuria. Koulutusohjelmien avulla kehitetään johtamista ja yhtenäistä ajattelutapaa.

Global Management Trainee Programme

ISS:n kansainvälinen Global Management Trainee Programme tarjoaa lahjakkaille ja kunnianhimoisille nuorille kyvyille mahdollisuuden tulla osaksi ISS:n menestystarinaa ja viedä yritystä kohti strategisia päämääriämme keskitettyjen kokonaispalveluratkaisujen tuottajana.

ISS Global Management Trainee -ohjelma on ollut käynnissä vuodesta 2012 lähtien. 18 kuukauden mittaisessa ohjelmassa traineet työskentelevät harjoittelujaksoilla eri puolilla palveluorganisaatiotamme sekä ulkomaanvaihdossa toisessa ISS-maassa. Tätä kautta heille muodostuu hyvä kokonaiskäsitys ISS:n paikallisesta ja kansainvälisestä toiminnasta sekä laaja kontaktiverkosto yrityksen sisällä. Ohjelman jälkeen traineet jatkavat ISS-uraansa avainasiakkuuksissamme esihenkilö- ja asiantuntijarooleissa. Pidemmän aikavälin tavoitteena on edetä kokemuksen kautta ylemmän johdon tehtäviin. Ohjelma käynnistyy vuosittain syyskuussa, ja hakuaika on käynnissä aina edellisen vuoden vaihteessa.

3.5.3 Tutkintotavoitteinen koulutus

Tavoitteenamme on varmistaa henkilöstön oikeanlainen osaaminen asiakkaiden ja oman työtehtävän tarpeisiin.

Ammatillisen osaamisen kehittämisen tavoitteena on varmistaa henkilöstömme oikeanlainen osaaminen asiakkaiden ja oman työtehtävän tarpeisiin. Ammatillisen koulutuksen vuosittaiset tavoitteet hyväksytään konserniyhteistyöryhmässä, jossa on sekä ylimmän johdon että henkilöstön edustus.

Tutkintotavoitteiseen koulutukseen osallistuu vuosittain noin 300 henkeä. Vuonna 2022 tutkintoon valmistui 180 ISS:läistä.

Koulutamme henkilöstöämme tutkintotavoitteisen koulutuksen ohella asiakaskohtaisesti räätälöidyissä koulutusohjelmissa, työturvallisuudessa, asiakaspalvelutaidoissa ja palvelukäyttäytymisessä, palvelukonseptin hallinnassa, ympäristöasioissa sekä laadunhallinnassa. Esihenkilötaitoja vahvistamme esihenkilöiden ja johdon valmennusohjelmilla.

Joka vuosi merkittävä osa ammatillisen osaamisen tavoitteista ja koulutuksesta ISS:llä liittyy erilaisiin lakisääteisiin tai asiakasympäristön vaatimiin lupa- ja pätevyyskoulutuksiin. Seuraamme ennakoivasti lupien voimassa oloa ja ohjaamme henkilöstöämme sen pohjalta koulutukseen. Näin varmistamme tarvittavien säädösten ja asetusten täyttymisen työtehtäviemme hoitamisen yhteydessä. Esimerkiksi työturvallisuuskortti on asetettu pakolliseksi pätevyydeksi useissa eri toimenkuvissa. Luokkahuonekoulutuksen ohella ja tukena koko henkilöstöllämme on mahdollisuus suorittaa verkkokursseja. Pandemian takia valtaosa korttikoulutuksista suoritettiin verkkototeutuksina myös vuoden 2022 aikana.

3.5.4 Koulutusinvestoinnit

5 905 ISS:läistä on osallistunut erilaisiin työnantajan tarjoamiin koulutuksiin vuonna 2022. Kouluttautumiseen on käytetty yhteensä 60 345 tuntia. Keskimäärin koulutukseen käytetty aika osallistujaa kohti on noin 10,22 tuntia.

ISS:llä on käytössä 99 erilaista henkilöstölle suunnattua verkkokoulutusohjelmaa liittyen muun muassa perehdytykseen, turvallisuuteen, henkilöstön ja asiakkuuden johtamiseen, ympäristövastuuseen ja tuotekoulutukseen.

Koronapandemialla oli merkittävä rooli etäopiskelun lisääntymisessä edelleen vuoden 2022 aikana. Vaikka osa koulutuksista saatiin siirrettyä etätoteutuksiin, jouduttiin pandemian takia silti osa koulutuksista siirtämään myöhempään ajankohtaan.


3.6 Palkitseminen

Palkitsemisen ja etujen avulla huomioidaan onnistuneita työsuorituksia ja pitkiä työuria sekä edistetään työhyvinvointia ja työturvallisuuskulttuuria.

ISS:n palkkapolitiikka perustuu työehtosopimusten ja työn vaativuuden mukaiseen palkkaukseen. Palkitsemisen ja etujen avulla huomioidaan onnistuneita työsuorituksia ja pitkiä työuria sekä edistetään työhyvinvointia ja työturvallisuuskulttuuria.

Vuonna 2022 ISS laajensi työsuhde-etujen kokonaisuutta ottamalla käyttöön työsuhdepyöräedun. Tämän edun myötä ISS tukee työntekijöidensä hyvinvointia entistä kattavammin.

ISS:llä on käytössä yhteinen kertapalkitsemisen raami, jonka puitteissa esimiehet voivat huomioida kattavasti yksilöitä ja tiimejä erinomaisista ja poikkeuksellisista työsuorituksista.

ISS:llä arvostetaan pitkiä työuria, ja yritys palkitsee työntekijöitään, kun 10, 20, 30 ja 40 vuoden palvelusvuodet tulevat täyteen. Vuonna 2022 ISS palkitsi 257 työntekijää palvelusvuosipalkkiolla. Vuonna 2022 ISS myös haki itsenäisyyspäivän kunniamerkkejä kahdelle ansioituneelle ammattilaiselle. Suomen tasavallan presidentti myönsi Suomen Valkoisen Ruusun 1 luokan mitalin kultaristein Jarmo Karhuselle ja Suomen Valkoisen Ruusun ansioristin Mari Raidalle.

ISS palkitsi myös vuonna 2022 työntekijöitään Omena-palkinnolla. Omena-ohjelman tarkoitus on antaa tunnustusta ja palkita esimerkillisiä työntekijöitä, jotka tuottavat erinomaisia palvelukokemuksia ja tukevat omalla työllään asiakkaan liiketoiminnan kehittymistä. Omena-ohjelman avulla nostetaan esiin esimerkillisiä työkavereita inspiraatioksi muille.

Jokainen Omena-ehdokas palkittiin pikapalkkiolla ja kiitoksella. Rahapalkkion saavia voittajia valittiin joka kuukausi ehdotettujen keskuudesta kuusi eli yksi jokaisesta ISS:n liiketoimintayksiköstä. Usein ehdokkaana oli kokonainen tiimi, joka strategiamme mukaisesti oli toteuttanut palvelurajat ylittävää työtä asiakkaan hyväksi. Näin ollen yhteensä 106 ISS:läistä sai kuukauden Omena-palkinnon vuonna 2022. Vuoden lopulla kuukausivoittajien keskuudesta valittiin liiketoimintayksiköiden finalistit, jotka saivat palkinnoksi iPadin ja jatkoivat kilpailemista 5 000 euron arvoisesta ISS Vuoden Omena -palkinnosta. ISS Suomen Vuoden 2022 Omena -palkinnon voitti KA2-liiketoimintayksiköstä kohdepäällikkö Riitta-Liisa Karjalainen.


3.7 Viestintä

Viestintäämme ohjaavat myös ISS-konsernin ja Suomen strateginen suunnitelma ja siinä määritellyt prioriteetit.

Teemme maailmasta toimivan luomalla tiloja, joissa on hyvä olla. Lupauksemme mukaisesti uskomme siihen, että meiltä löytyy jokaiselle oma paikka. Tarkoituksemme ja ydinviestimme toimivat viestintämme perustana.

Viestintäämme ohjaavat myös ISS-konsernin ja Suomen strateginen suunnitelma ja siinä määritellyt prioriteetit. Toteutamme viestintää laadukkailla sisällöillä ja niiden oikealla kohdentamisella tarkoituksenmukaisille kohderyhmille.

Viestinnässä tavoitteemme on auttaa kasvattamaan sidosryhmien luottamusta ja tuomaan yrityksemme tavoitteita ja toimintaa esille niin sisäisesti kuin ulkoisesti tuottaaksemme kestävää ja kannattavaa kasvua, varmistaaksemme ammattitaitoisen työvoiman ja tukeaksemme yhteisöjä, joissa toimimme.

Vuonna 2022 uudistimme viestintästrategiamme ja viestinnän toimintasuunnitelman vastaamaan paremmin ISS-konsernin globaalia viestintästrategiaa sekä yrityskulttuurimme rakentamista. Viestinnän prioriteetteinä ovat henkilöstön sitoutumiseen, turvallisuuteen, hyvinvointiin sekä yhdenvertaisuuteen ja osaamisen kehittämiseen liittyvät sisällöt sekä projektit.

Tärkein kanavamme kertoa ISS:stä työnantajana on kaikille avoin töISSä-sivustomme, jossa vieraili vuonna 2022 yli 27 000 käyttäjää. TöISSä-sivustolla kerromme muun muassa koulutus- ja kehittymismahdollisuuksistamme sekä toimenpiteistämme työturvallisuuden ja työhyvinvoinnin lisäämiseksi.

Kertomalla monipuolisesti erilaisista osaajistamme kerromme samalla ISS:läisten tekemän työn merkityksellisyydestä. Merkityksellinen, asiakastarpeisiin vastaava työ johtaakin kestävään ja kannattavaan liiketoimintaan. Yhteistyöstä asiakkaidemme kanssa kerroimme blogi.iss.fi-julkaisualustallamme. Vuonna 2022 julkaisimme lisäksi uuden isspalvelut.fi -paikallissivuston, joka on jatke konsernisivustollemme osoitteessa iss.fi. Tällä ratkaisulla olemme sekä samanlainen kaikkialla maailmassa että voimme kertoa paikallisista palveluistamme tarkemmin.

Sosiaalisen median tilimme LinkedInissä, Facebookissa, Instagramissa ja Twitterissä ovat nekin tärkeitä kanavia niin ISS:läisten kuin ulkoisten sidosryhmiemme tavoittamisessa. Julkaisimme sosiaalisen median kanavissamme vuonna 2022 yhteensä 456 kertaa, ja sitoutuminen sisältöihimme kasvoi 222 % verrattuna vuoteen 2021. ISS:läiset ovat myös osoittaneet jatkuvasti kasvavaa mielenkiintoa jakaa ISS:n sisältöjä omilla sosiaalisen median tileillään, mikä kertoo ylpeydestä omaa tehtävää ja ISS:ää kohtaan.

Koska ihmiset ovat ISS:n tärkein voimavara, viestintä on ISS:llä keskeinen osa hyvää johtamista.

Keskeinen osa viestintäämme ovat vastuullisuusteemat, joista yksi on tämän ISS:n yritysvastuuraportin koostaminen. Vuonna 2022 jatkoimme vastuullisuustyömme näkyväksi tekemistä Oikeilla jäljillä -vastuullisuusviestintäkonseptilla.

Vuonna 2022 yksi merkittävimmistä viestinnän ulottuvuuksista oli myös toimia osana erilaisia poikkeustilannetyöryhmiä sekä luoda ja pitää ajan tasalla selkeää ohjeistusta poikkeustilanteessa toimimisesta kaikille ISS:läisille.

Koska ihmiset ovat ISS:n tärkein voimavara, viestintä on ISS:llä keskeinen osa hyvää johtamista. Toimitusjohtaja pitää yhdessä muiden johtoryhmäläisten ja vaihtuvien vierailijoiden kanssa kuukausittain henkilöstölle 45-minuuttisen infon, joka on katsottavissa paikan päällä ISS:n pääkonttorilla, etäyhteyksien välityksellä ja tallenteena intranetissä.

Intranetissä julkaistaan myös kuukausittain henkilöstöjohtamisen uutiskirje, joka tukee henkilöstöjohtamista ja yhdenmukaistaa tiimipalavereiden viestiä. Esihenkilöillä on tärkeä rooli ISS:n sisäisessä viestinnässä.

Kerran vuodessa ISS:n esihenkilöt kokoontuvat yhteen kuuntelemaan ISS-konsernin ja ISS Palveluiden strategiset pääviestit. Tapahtuma huipentuu ISS Suomen Omena-voittajan valintaan. Tammikuussa 2022 järjestimme tämän yhteisen kokoontumisen koronapandemian vuoksi virtuaalisesti.